-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

یک مسئول انتخاباتی قیوم کرزی درجوزجان به دستور جنرال دوستم فرار کرد.

درین حال گزارش شده که همکاری حامد کرزی به زلمی درحال کاهش است.


گزارش هایی از میان حلقه ی انتخاباتی دکترزلمی رسول مشعر است که آقای کرزی خلاف تعهدات و قبلی از دادن امکانات فراگیر دولتی به کمیته عملیات انتخاباتی وی خود داری می کند. همین حلقات درمجالس خصوصی نسبت به تغییر رفتار کرزی شک کرده و احتمال میدهند که وی با کدامیک از جناح های دیگری دست به معامله زده است. درهمین حال گزارش شده که تیم عبدالقیوم کرزی از قوت و کارکرد بسنده در پیکارهای تبلیغاتی بهره مند نیست و اخیراً یکی از مسئولان کمپاین وی ( که ترکمن تبار است.)؛ درنتیجه یک تماس تلفنی ازطرف جنرال دوستم، از تیم قیوم کرزی فرار کرده است. این شخص که نامش درگزارش ذکر نشده، والی پیشین جوزجان بوده است. نفوذ گروه های تبلیغاتی جنرال دوستم درجوزجان ودرسمت شمال درحال افزایش است و تمامی ازبک تباران با بهره وری از امکانات شخصی ودولتی نشست های بزرگ ومهیجی را برگزار می کنند.