-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

تشديد جنگ باندی در آستانه ی دور بعدی مذاکرات

سخن روز- سازمان مجاهدین خلق ایران
چنگال اقتصاد مقاومتی گلوی رژیم را گرفته است.
هشدار روحانی ها علیه خامنه ای ها

آخوند حسن روحاني، در بندرعباس باند خامنه ای را به کوتاه آمدن از تشديد حملات به دولت فرامی خواند و هشدار می دهد که «اگر بخواهيم مسائل مان را با دنيا با هزينه کم حل کنيم… بالاترين بخشش اتحاد، انسجام و وحدت» است. اگر بخش های دجالگرانهٴ اظهارات او را کنار بزنيم، می بينيم همهٴ حرفهايی که در نقاط مختلف هرمزگان زده، در همين جمله و همين نتيجه گيری خلاصه می شود. مثلاً در صحبت ديگری به باند رقيب هشدار می دهد که اگر شما بگذاريد «در فرصت 6ماهه به توافق می رسيم تا فشارها از روی مردم برداشته شود». 

به نظر می رسد که سفر او به هرمزگان آغاز دومين بسيج باند رفسنجانی ـ روحانی به منظور هموار کردن راه مذاکرات نهايی است. همان مذاکراتی که هفته گذشته دور اول آن در وين برگزار شد و سه هفته ديگر دور دوم آن آغاز می شود. رفسنجانی هم به نظر می رسد دور تازه يی از مصاحبه هايش را شروع کرده که می تواند بخشی از همين بسيج باشد. 

چرا باند رفسنجانی به چنين بسيجی نياز دارد؟ زيرا سنگ اندازان باند خامنه ای در مسير مذاکرات حملات خود را تشديد کرده اند. حملاتی که گام به گام وارد مراحل تازه يی می شود، مثلاً روز 6بهمن شاهد بوديم که چگونه در مطبوعاتشان تلاش کرده بودند تأييديةکتبی خامنه ای در مورد قرارداد اتمی ژنو را ناشی از کلاه گذاری روحانی بر سر مقام ولايت تعبير کنند و اين برگ را از باند رفسنجانی بگيرند. اگر به روزنامه های امروز (7اسفند) باند خامنه ای نگاهی بکنيم، می بنيم که باز هم حملات را در جبهه های مختلف گسترش داده و تشديد کرده اند. 

شريعتمداری در کيهان خامنه ای آخوند ناطق نوری را به خاطر اين که تغيير موضع داده و به باند رفسنجانی نزديک شده مورد حمله قرار داده که منظورت از افراطيون بی ترمز چه کسانی است؟ به او يادآوری کرده است که «مقام و زندگی آرام و بی دغدغه» و مرفه خودت را مديون همين بی ترمزها هستی که در جريان قيام 88 با سرکوب مردم نظام را حفظ کردند. روزنامه جوان ارگان بسيج پاسداران دولت روحانی را با صراحت به «فرصت سازی برای عناصر معاند و مخالف نظام اسلامی» متهم کرده است. وحشت از قيام اوکراين نيز هم چنان در کنش و واکنش باندها آشکار است. خطر قيامی شبيه آن را به رخ يکديگر می کشند و به هم هشدار می دهند. و بالاخره تازه ترين صحنهٴ جنگ کشمکش بر سر چيزی است که خامنه ای تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» اعلام کرده است. هرباند تفسير خود را کرده و حرفهای خامنه ای را در دستگاه خودش عليه باند رقيب مورد استفاده قرار داده است. 

جالب اين جاست که باند رفسنجانی بيشتر از باند رقيب از اقتصاد مقاومتی استفاده کرده و آشکارا می گويند و می نويسند که «بعضی فکر می کنند اقتصاد مقاومتی از طريق ديوار کشی به دور کشور محقق می شود. در جهان کنونی مقاومت اقتصاد به بده بستان با اقتصاد جهانی، به خصوص منطقه، قابل تحقق است. با اقتصاد منزوی و ايزوله نمی توان دوام آورد». 

آهنگ تشديد اين جنگ قدرت که از روزامضای قرارداد اتمی ژنو وارد مدار تازه يی شده، هم چنان فزاينده است و در روزهای آينده به ويژه در آستانهٴ دور بعدی مذاکرات هم چنان شدت خواهد يافت. اين آثار جرعهٴ اول زهری است که اين مذاکرات قرار است جرعه های بعدی آن را به خامنه ای بنوشاند. پس می توان نتيجه گرفت که جرعه های بعدی با جسم زمينگير شده نظام ولايت چه خواهد کرد.