-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

اعلان فروش مقام ولایت نورستان

کرسی والی در ولایت نورستان به قیمت 400 هزار دالر امریکایی به فروش میرسد.

اقای رحمت الله راشدی به نمایندگی از لشکر طیبه پاکستان ولایت نورستان را درمقابل 350 هزار دالر خریداری می نماید.
منبع قابل اتکا به «گزارشنامه ی افغانستان» اطلاع داده است که چوروفساد درکابینه وارگان های همبسته  به ریاست جمهوری درآخرین ماه های حکومت کنونی به گونه ای بی پیشینه اوج گرفته است.
بعد از برکناری تمیم نورستانی  والی نورستان، مافیای مسلط برکابینه، درتبانی با لشکرطیبه ی پاکستان، قصد دارد امتیاز مقام ولایت نورستان را با پنجاه درصد تخفیف به مولوی رحمت الله راشدی مشاور رئیس جمهور به فروش برساند.
داده های اطلاعاتی می رسانند که مولوی رحمت الله راشدی به عنوان نخستین داوطلب مستحق کرسی نورستان درتماس با عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگان های محل، حاضرشده است تا ازاء انتصابش به ولایت نورستان مبلغ 400 هزار دالرامریکایی بپردازد. مولوی راشدی به ابتکار صابر خروتی مشاور اقای فراهی وداکتر فرید ماموندزی معاون اول ارگانهای محل، موفق به ملاقات با عبدالخالق فراهی شده بود. عبدالخالق فراهی به مولوی راشدی توصیه کرده است که وی علی العجاله مدتی با دکترصادق مدبرکار کند تا رضایت مدبر هم حاصل آید. فراهی همچنان گفته است که ما حاضریم با تخفیف پنجاه هزار دالر، شما را به کرسی ولایت نورستان معرفی کنیم.
مولوی راشدی درنخستین تماس با دکترمدبر، وعده ی انتصاب به ولایت را پس ازطی مراحل اداری دریافت داشته است؛ این درحالی است که صادق مدبر، از روابط تنگاتنگ مولوی راشدی با شبکه های رزمی لشکرطیبه درپاکستان مطلع است.
مولوی رحمت الله راشدی مشاور فعالی رئیس جمهور، اهل ولسوالی برگمتال، سابق عضو شورای ولایتی بود. وی درمدارس مربوط به لشکر طیبه در لاهور وگوجرانواله ی پاکستان درس دینی خوانده وچندین سال همراه باذکی الرحمن لکهوی رهبر نظامی لشکرطیبه ومتهم اصلی در قضیه انفجار هوتل تاج محل بمبی هند، یک جا  در لاهور ومظفر آباد کشمیر کار کرده است که در اوایل حکومت آقای کرزی درولسوالی کامدیش وبرگمتال مسولیت این گروه را داشت.

مولوی راشدی به هزینه ی 12 لک کلداری لشکرطیبه به عضویت شورای ولایتی نورستان دست یافته بود. مولوی خلیل الرحمن مامای رحمت الله راشدی نیز دربرگمتال یک مدرسه دینی را به خرج لشکرطیبه اداره می کند. مامای راشدی از هم صنفی های ذکی الرحمن رئیس شاخه نظامی لشکر طیبه درمدرسه محمدیه شهر گوجرانواله و درواقع بنیان گذار لشکر طیبه در نورستان به شمارمیرود. بعد ازکسب عضویت درشورای ولایتی، مولوی راشدی قراردادساخت چند مکتب را ازدولت گرفت ومکاتب هرگز ساخته نشد. بعد، قرارداد ساخت جاده برگمتال را هم ازکابینه گرفت و جاده هرگز ساخته نشد. موصوف سپس از نورستان رخت اقامت به کابل کشید وازاقبال خوش، به یاری شبکه های جاسوسی، به جمع مشاورانش مشکوک و معاش خور ریاست جمهوری اضافه گردید.  
درگزارش داده شده به «گزارشنامه ی افغانستان» درین باره همچنان آمده است که یک برادرکِهتر مولوی راشدی به نام عبید الله ولد شکرالله که یکی از جنگجویان سرسخت لشکر طیبه ی پاکستان بود در منطقه کپواره ی جمو کشمیر هندی دریک درگیری بانیروی های هندی کشته شد، که طبق معلومات موثق حال هم ماهانه 300 دالر امریکای مساعدت به عنوان خون بها از لشکر طیبه به خانه همین رحمت الله راشدی تحویل داده می شود.
این کمک ها به واسطه ی همان خلیل الرحمن- مامایش-  از لاهور به نورستان تحت نام اعانه به مدرسه دینی گاهی ازراه طورخم جلال آباد وگاهی هم از راه چترال به برگمتال انتقال داده میشود. ازاین جریان امنیت ملی نورستان به مرکز راپور موثق داده است وطبق معلومات این تمام راپورها به شخص داکتر صادق مدبر رئیس ادراه امور نیز داده شده است ولی هیچ کاری انجام داده نشده است.