-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۰, یکشنبه

ارگ، رهبران کمیته ی تقلب را گماشت.

انجنیرابراهیم سپین زاده، صادق مدبر وضراراحمد مقبل، گرداننده های کمیته ی اند.


امکان دارد پروسه ی انتخاباتی، بدل به یک بحران سراسری شود.

خبرمیرسد که نامزد های رده ی اول ریاست جمهوری عنقریب بیانیه ی اعتراضی شدیدی را برضد دولت انتشار خواهند داد که درآن، سران حکومت به نقض قوانین، سازماندهی تقلب انتخاباتی و سوء بهره از امکانات دولتی به نفع زلمی رسول متهم دانسته خواهد شد.
اجتماعات انتخاباتی عبدالله واشرف غنی گفته اند که دولت با حمایت آشکاراز گروه انتخاباتی زلمی رسول، به طورقطعی گزینه ی دستیابی کامل به پیروزی در انتخابات را درسرلوح اقدامات خود قرار داده است. منابع حاضر درشبکه ی ارتباطی دولت درتماس با «گزارشنامه ی افغانستان» گواهی میدهند که آقای کرزی که ازنتایج واژگون فشاربرامریکا، برای یک معامله، مأیوس شده، انجنیرابراهیم سپین زاده، صادق مدبر وضراراحمدمقبل را دررأس کمیته یی قرار داده است که هدف ازآن اجرایی کردن پروگرام به پیروزی رسانیدن زلمی رسول است.
پروژه ی تقلب که از دیروز به طورعلنی آغازشده، به جذب وخریداری شماری از نماینده گان ولسی جرگه وسناتوران، ازجمله صدیق احمد عثمانی وکیل پروان وعارف الله پشتون را که ازخواصان استاد سیاف هستند؛ به خود جلب کرده اند.
این تحول باعث پیوستن استاد سیاف به گروه دکترعبدالله خواهد شد.

بدین ترتیب، کاندیدا های مطرح سعی دارند یک جبهه ی داخلی علیه حکومت را بگشایند و جامعه ی جهانی را نیز با خود همنوا کنند.