-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

شادمانی ساده لوحانه ی «شورای امنیت ملی» از طرح نیمه پنهان سقوط حکومت

تفسیر سردرگُم حکومت ازاطلاعیه های «بسیارپهلو» طالبان

درنامه ی خبری ریاست جمهوری، یکی ازنکات مطرح شده درجلسه ی نوبتی شورای امنیت ملی با حضور رئیس جمهور، چنین قید شده است:
«جلسه شورای امنیت ملی از صدور پیام اخیر تحریک اسلامی طالبان مبنی بر قایل شدن رجحان به صلح به عنوان وسیله ارزنده و مؤثر به خاطر ختم بحران کنونی در کشور و اظهار آماده گی آنها به منظور حمایت از تمام جریانات که متضمن صلح دایمی در کشور گردد، استقبال نموده و از صدور پیام متذکره حمایت نمود.»
درین اطلاعیه هرچیزی اگر نهفته باشد، کدام نکته ی امیدوار کننده که باعث آرامش خاطر تیم حاکم برای بقا وسازش با طالب شود، به چشم نمی خورد.

اگرحافظه ی سران حکومت زایل نشده باشد، به خاطر آورده می توانند که درآخرین ماه های سرنگونی حکومت دکترنجیب الله، ابلاغیه های گروه های «مجاهدین» دقیقاً مشابه با ترجمان بالمعانی همین بند فوق می بود. آن چه از درون اطلاعیه های حاوی اهداف معکوس درآن زمان بیرون جهید، یک عصرجدید تراژدی بود. درآن زمان، حکومت رو به زوال، ازچنین ابلاغیه های دروغین ذوق زده می شد و از طریق رسانه ها به آن «صفایی» میداد؛ مثل امروز که شورای امنیت ملی، با احساس رضایت کاذب وتوهم آمیز، از اطلاعیه ی طالبان استقبال می کند. طالبان مانند سلف خویش (مجاهدین) منتظر خروج نیروهای خارجی اند. آن ها پیروزی را دریک قدمی خویش می بینند و خوشی یا خفه گی تیم درحال زوال را هرگز لحاظ نمی کنند.