-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۱۵, پنجشنبه

ائتلاف پنهان بین دکتر عبدالله و دکتراشرف غنی

به نظر می رسد بین سه اردوگاه مطرح انتخاباتی مذاکرات جریان دارد.


گزارشنامه ی افغانستان: منابع نزدیک به گروه انتخاباتی دکتر عبدالله می گویند که دریک رشته تماس ها، تفاهماتی غیرعلنی میان دکترعبدالله و دکترغنی در مورد ایجاد یک حکومت مشارکتی حاصل شده است. به این ترتیب، امکان راه اندازی شورش یا اعتراضات خیاباتی نسبت به نتایج انتخابات که ممکن است به هنجار های مدنی میان مردم آسیب وارد کند، بسیاراندک به نظر می رسد.
درباره ی جزئیات این تفاهم گفته شده است که هرگاه انتخابات به دور دوم برود، هریک از طرفین همسو، به تناسب آرایی که به دست می آورند، درحکومت مشارکتی آینده کرسی های دولت وحکومت را دراختیار خود می گیرند. براساس تفاهم موجود، اگر دکترغنی 25 درصد آراء و دکترعبدالله 20 درصد آراء را به دست بیاورند، دکتر عبدالله به نفع دکتر غنی از ادامه ی پیکارانتخاباتی منصرف شده و درحکومتی که تشکیل می شود، چهار وزارت در کابینه ی حکومت را از آن خود می کند. به همین ترتیب، هرگاه درصدی آراء دکترعبدالله نسبت به اشرف غنی در نتایج دور اول اضافه باشد؛ دکترغنی به نفع دکترعبدالله از دور رقابت ها خارج شده و درعوض، پنج وزارت درکابینه ی آینده ی حکومت به آن ها اختصاص داده می شود.
درهمین حال، انتظار می رود دراثر تلاش های مارشال فهیم، چنین تفاهمی بین تیم های مطرح انتخاباتی (زلمی رسول، ودکترعبدالله) نیز درجریان بوده باشد که تا کنون ازنتایج احتمالی آن چیزی به بیرون درز نکرده است. تا کنون این نظریه ی رایج درحکومت و اردوگاه های اپوزیسیون تقویت شده است که برای ایجاد یک حاکمیت مشارکتی سراسری، گفت وگوهای سری بین تمام جناح ها درجریان بوده است. نتیجه گیری اولیه تا اندازه ای چنین است که هرسه محور پیشتاز، اندک اندک روی تشکیل یک ساختار تازه با شرکت همه نیروهای سیاسی، شبیه آن چه در کنفرانس بن درسال 2002 روی آن اجماع حاصل شد؛ به تفاهم نهایی نزدیک شده باشند. ظاهراً بنا به باریک اوضاع، راه دیگری برای عبور از وضع اضطراری کنونی به سوی برخورد های سنجیده تر وجود ندارد.
چنین توافق سراسری راه را درجهت رسیدن به یک توافق شفاف با ایالات متحده ی امریکا وناتو روی مسأله «پیمان امنیتی» هموار می کند. این گزارش تا هنوز رسماً از سوی هیچ یک از اردوگاه های انتخاباتی، آشکارا تأیید نشده است.