-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

دکترعبدالله از سفارت امریکا پاسخ مثبت نگرفته است.

مقامات امریکایی به این نظراند که حمایت سیاسی از دکترعبدالله تا سطح رسیدن به قدرت، باعث تشدید جنگ قومی می شود.خبرمی رسد که دکترعبدالله درتماس های سری با مقامات سفارت امریکا درکابل، از بهرجلب حمایت سیاسی آن کشور پاسخ مثبت دریافت نکرده است.
اواخرهفته ی گذشته خبری کوتاه و بدون جزئیات در رابطه به انجام تماس های دپلوماتیک از سوی دکترعبدالله نامزد ریاست جمهوری با منابع رسمی دولت امریکا در«گزارشنامه ی افغانستان» انتشار یافت. اکنون بنا به حواله ی همان منبع با اعتبار ( که نخستین خبر را دراختیار ما گذاشته بود)، تلاش های دکتر عبدالله با مقامات ارشد سفارت امریکا درکابل، با بهره گیری از خلاء ایجاد شده در روابط سیاسی بین حامدکرزی ومقامات امریکایی درچندین نوبت انجام گرفته وپیام های یک طرفه از سوی محور سیاسی دکتر عبدالله به مقامات سفارت ارسال شده است.
دکترعبدالله به نماینده گان سیاسی امریکا وضاحت داده است که امریکا می تواند برتیم سیاسی وی به عنوان بهترین گزینه در زمینه داشتن روابط مفید دوجانبه نگاه کند. نکته ی قید شده ( بنا به تاکید منبع) در تذکرات دکترعبدالله این است که دولتی که درصورت حمایت کشور امریکا از وی در انتخابات پیش رو، به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا«اشتباهات کرزی» در برخورد با مهمترین متحد بین المللی افغانستان تکرار شود. عبدالله براصل «مشورت با دوستان امریکایی» روی مسایل مهم اشارتی صریح داشته است.
با این حال منبع گزارش دهنده تصریح می کند که مقامات امریکایی تا کنون پاسخ مثبت به نظرات پیشنهادی عبدالله ارائه نداده و به این باور اند که کمک به عبدالله برای رسیدن به پیروزی نهایی درانتخابات، به اختلافات قومی بیش از پیش دامن زده و بی درنگ مقدمات شروع یک جنگ داخلی شدید فراهم خواهد شد. منبع به نقل مقامات امریکایی توضیح میدهد که امریکا درآستانه ی خروج خود از افغانستان، درشرایط حساس کنونی نمی تواند ونمی خواهد با حمایت فعال از دکترعبدالله، «بیلانس قومی وسنتی» را درین کشور سنت زده برهم بزند که نه تنها منجر به یک درگیری کلان وبی فایده شده و بهای آن را نیز دولت امریکا متحمل شود.

منبع به نقل از مقامات ارشد امریکایی تاکید می ورزد که درصورت حمایت جامعه بین المللی از دکترعبدالله، بغاوت پشتون ها سراسری خواهد شد و این موضوعی است که شخص دکترعبدالله نیز آن را درک می کند.