-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ فروردین ۱۸, دوشنبه

امکان تاریخی انتخابات سوم در چیست؟

معجزه ی انتخابات سوم، هنوز در گرو چالش های سخت است که باید به پرسش های سرنوشت ساز پاسخ دهد.


انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 پس از 277 سال از تأسیس نظام سیاسی معاصر درقلمروی که بعد ها افغانستان نام گرفت، یک پدیده ی بی پیشینه، وتجربه ی تاریخی است. انتخابات اول، برآیند سرسری و ملاحظه کاری امریکا؛ وانتخابت دوم ثمره ی یک کودتای «تنظیمی- خاندانی» بود که کشور را دو باره به مرکز خطر نزدیک کرد. حالا مراحل پس از برگزاری انتخابات سوم هم دشواری های سخت و مضطربانه ی دارد. وقت آن است که پی آورد این حادثه، به چند پرسش کلیدی به طورعملی جواب بدهد.
نخستین پاسخ به خواسته های مدنی وانسانی مردم افغانستان است که سرنوشت سیاسی شان از گرو چند «فرد» یا چند قراردادی قدرت آزاد شود. پاسخ دومی؛ مرحله ای آغاز شود برای پایان دادن به سلطه ی یک جانبه ی فردگرایی تحت نام «تنظیم» ها واحزاب جنگی به شمول طالبان که یک طرف جنگ هستند. پاسخ سومی، نوع نگاه به همکاری با متحدان جهانی ونحوه برخورد سیاسی با آنان است. چهارم؛ تأمین اعتبار واجرایی کردن حاکمیت قانون درکشور تا راه را برای نسلی تازه وبه دور از خبط وخطاها و میراث های دوره ی تقابل ودشمنی ها، باز کند. پنجم؛ عدالت برای همه. اگر به این انتظارات، به مرور، پاسخ معقول وهمه جانبه (ازنظرعملی) داده نشود، اوضاع ومناسبات می تواند باعث تکرار فجایع گذشته شود.