-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

حامد کرزی و دکترعبدالله؛ دریک قدمی ائتلاف

جریان رسمی تقلب، مگراز ارگ دستور نمی گیرد؟/ آیا جرقه های نفاق سبب نخواهد شد که جنرال دوستم دست به اسلحه ببرد؟


محمدمحقق ازمعاونان دکترعبدالله فاش کرد که درصورت گذار به دور دوم انتخابات، "نامزدهای نسبتا پیشتاز" به تیم آنان خواهند پیوست. با توجه به حضور دکترزلمی رسول  درمجلس یاد بود از 22 مین سالروز پیروزی گروه های مجاهدین، می توان گفت که هدف آقای محقق از «نامزد های نسبتاً پیشتاز» به یقین، تیم حامدکرزی به پیش قراولی دکترزلمی وهمچنان استاد سیاف هستند. گل آقا شیرزوی نیز اشاره کرده است که ظرف روزهای آینده، خبرپیوستن خود به عبدالله یا دکترغنی را اعلام خواهد کرد.  
ظاهراً اظهارات قاطع وشعارگونه ی دکتراشرف غنی درمورد  این که با هیچ گروهی حاضر به «معامله» نبوده و هیچ تمایلی به تعویض حکومت به «شرکت سهامی» ندارد؛ مانع علاقه مندی شماری از کاندیدا های «آموخته خور» به وی شده است. درکشوری که فرهنگ سیاسی اش به طورکامل بر پایه های «معامله»، «حکومت سازی مشترک» و «تقسیم قدرت» برمبنای وزنه ی قومی یا مذهبی یا سیاسی استوار است؛ خط و نشان کشی صریح وایده آل گونه دکترغنی درجهت مخالف این سنت، موقف وی را از نظر مراجعه ی «نخبه گان» قراردادی به صف انتخاباتی وی بسیار ضعیف کرده است.
اساساً صف آرایی نیروهای سیاسی، حول محورهای پیشتاز انتخاباتی، گاه با دقت و گاه، با نوعی دستپاچه گی مدیران سیاسی همراه شده و این دادوستد ها، پس از قوی شدن احتمال گذار به مرحله دوم انتخابات، تا حد معینی، فضای التهابی را به وجود آورده که دریک شرایط خاص می تواند خطرناک بوده و اگر بعضی حوادث غیرمترقبه اوضاع را از کنترول بیرون کند یا تغییراتی در درجه ی آرای دو طرف سبب تحریک بیشتر گردد؛ این موضوع جنبش ملی را با جمیعت اسلامی درشمال به جنگ می کشاند. جنرال دوستم از بابت صف بندی اکبربای وجنرال عبدالملک، به نفع تیم اصلاحات وهمگرایی، به شدت سرخورده است.
درصورتی که گذار «مسالمت آمیز سیاسی» با موانع بر بخورد، تمامی نیروها، برنده، نه، بل بازنده خواهند بود. درصورت بروز نفاق انتخاباتی، طالبان از وضعیت بهره جسته و به سرعت وارد میدان خواهند شد.
اگرفرض برین بگذاریم که زلمی رسول واستاد سیاف به محور انتخاباتی عبدالله ملحق شوند، پیروزی عبدالله به طور حتمی رقم می خورد واین درحالی است که سرخورده گی، بهانه گیری ها و حادثه سازی ها نیز تحت عناوین مختلف، فضای اجتماعی را مسموم خواهد کرد. حرف حساب کشورهای منطقه وجهان، پس از پیروزی یکی از نامزد ها اعلام خواهد شد. تا این مرحله، سکوت بازیگران منطقه وجهان، مایه ی تأمل است.  تمرکز تیم دکترغنی روی رسیده گی به 444 صندوق سره ناسره ناشده ی آراء از محلات مختلف است و آن ها امیدوار اند که درنتیجه پاک سازی این تعداد صندوق ها، سطح آراء دکترغنی چند درصد بلند رفته و میزان آراء دکترعبدالله به موازات آن کاهش یابد.
هردو جناح تا کنون از «تقلب» شاکی اند؛ مگر تا این دم، هردو مرجع، هیچ آدرس مشخصی را که مدیریت تقلب را به پیش می برد، به طور رسمی نام نمی گیرند. دکترغنی اشاراتی دارد که نهاد های محلی به نفع دکترعبدالله، تقلبات وسیعی را انجام داده اند. اما تیم عبدالله، انگشت ملامتی را به سوی اعضای کمیسیون انتخابات نشانه می رود که همه گزیده شده های ارگ هستند. ما با نوعی پارادوکسیال انتخاباتی رو به رو هستیم. اعضای کمیسیون انتخابات، یک به یک از سوی مارشال فهیم و کرزی و به مشاورت کریم خرم انتخاب شده بودند. اما امروز آقای محقق، اکثراعضای کمیسیون انتخابات را به طور مستقیم به تقلب متهم کرده است. آیا کمیسیون انتخابات، راه خود را از ارگ جدا کرده است یا این که مانور تبلیغاتی به همین شکل، تنظیم شده است؟ درهمین حال محمد یونس قانونی درکابل اظهار داشت که من به عنوان یک مجاهد و یک کسی که هر آنچه که به دست آورده ام مرهون سنگرهای جهاد و مقاومت می باشم. مسوولیت خود می دانم که از ورق ورق رای پاک شما ملت افغانستان دفاع کنم. وی صراحت ندادکه دربرابر کی حاضر به دفاع از حق رأی مردم است؛ در برابر کرزی یا کدام آدرس دیگر؟ کمیسیون انتخابات فرزند سیاسی ومعاملاتی جناح «بن اول» است. قانونی دربرابر کدام نیرو درفش دفاع بلند می کند؟هرتصوری که داشته باشیم، یک نکته مشخص است: این امر، سرآغاز، هرنوع تنش در هفته های آینده، تلقی شده می تواند.