-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ فروردین ۲۸, پنجشنبه

«استبضاع، نوعی ازدواج مؤقت

برگی از تاریخ

«استبضاع» نوعی ازدواج موقت در جامعه عربِ قبل از اسلام بود که با هدف باردار شدن زن صورت می گرفت.بر طبق این ازدواج اگر مردی تمایل به داشتن فرزندی با خصایل و ویژگی های خاصی داشت مثلا مایل بود که فرزندش شکل و شمایل خاصی داشته باشد و یا دلیر و شاعر و ... باشد و خود از آن خصایل بی بهره بود،زن خود را تا مدت معینی طبق قرارداد در اختیار مردی برخوردار از آن صفت قرار می داد.فرزندی که از این ازدواج تولد می یافت به شوهر رسمی(شوهر اول) زن تعلق داشت
"تاریخ عرب قبل از اسلام، عبدالعزیز سالم، برگ 350"