-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

ازدحام در مهمانخانه ی استاد سیاف

 هیأت ها بدین باورند: استخاره گر اصلی، استاد سیاف است.


گزارش های پیوسته یی می رسد که نماینده های دو گروه انتخاباتی «پیشتاز» تلاش های خود برای اقناع وجلب استاد سیاف تشدید کرده؛ اما رهبر حزب دعوت اسلامی، کسی نیست که مشت خویش، برای بازیگران محتاج، به آسانی باز کند ورمز عبور فاش نماید. رفت وآمد ها به دفتر پذیرایی وی به طور لاینقطع ادامه دارد. منابع نزدیک ومؤثق خبر می دهند به همان میزانی که تب وتاب نماینده گان انتخاباتی داغ معلوم می شود، واکنش استاد سیاف با نیم خندهای پیوسته وگه، گسیخته و محو، سرد وممتنع است. آخرکار به هر دوجناح وعده داده است که چند روزی برایش فرصت دهند که با «بزرگان» و «ملت مجاهد» مشوره کند و آخرین فیصله ی خود را بیان بدارد. سیاف از یاران «جهاد ومقاومت» که عمدتاً درخوان قدرت ارگ شریک بوده اند؛ دل پرخون دارد.
درین میان اخبارغیر رسمی دیگری هم دردست است که رایزنی استاد سیاف با هیأت های جامعه بین المللی شامل اروپا وامریکا درین زمینه جریان دارد. گویا هرچه به نقطه ی بزنگاه آزمون انتخاباتی نزدیک می شویم، نقش سیاف برای «لحیم» کردن اقطاب سیاسی و قومی، سرنوشت ساز تر جلوه می کند. گفته شده که رویارویی دو نامزد پیشتاز کم کم ممکن است از حالت عادی خارج شده و بحران لفظی به تنش های خیابانی بکشد. سیاف ازهمین حالا درنقش یک بزرگ یا «ثالث بالخیر» مشق زعامت می کند و اعلامیه توصیه آمیز ایشان عنوان دکترعبدالله و دکتر غنی بیانگر آن است که وی آماده می شود خودش را برای احراز یک مسئولیت کلان ازنظر ذهنی و روابط داخلی وخارجی، ورزیده سازد. بنا برین، حلقه ی اصلی وصل، میان نیروهای «متقاطع» استاد سیاف تلقی شده است که درجایگاه فتوا و صلاحیت جهادی قراردارد و همچنان هیچ سندی که نشان دهد تمایلات منفی قومی و یا ازین دست گرایشات مکروه برای وی مهم اند؛ در دست نیست.
تحاشی سیاف از پیوستن به تیم دکترعبدالله، شماری از حلقات را مأیوس کرده و جبهه دکترغنی از طریق رهبران میانه روجهادی، سعی دارند او را به سوی خود جلب کنند. نتیجه ی قطعی ظرف روزهای بعد به دست می آید.