-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۹, جمعه

حامدکرزی: ملاعمرباید دوست هند باشد!

 
خبرنگارهندی خطاب به کرزی: شاید توقعات تان از (ملاعمر) از حد اضافه باشد!
خبرنگار شبکه ی تلویزیونی تایمز نو به تاریخ شش جوزا- 1393 مصاحبه ای با رئیس جمهورکرزی دردهلی انجام داد که دفتر رسانه های ریاست جمهوری آن را پخش کرده و درین جا برخی نکات عجیب وغریب آن را نقل می کنم.
آقای کرزی درین گفت وگو، از طالب مورد دلخواه خود چنان تعریفی داد که تا امروز درعالم امکان اختراع نشده و هیچ مادری هم، چنین نوع «طالب» را تا کنون نزاییده است. آقای کرزی به خبرنگار هندی گفت:
« ما خواهان مذاکره با آن عده طالبان افغانی هستیم که نه دشمنان افغانستان بوده و نه هم علیه هند و نه هم بر ضد زنده گی   صلح آمیز در افغانستان می باشند.»
آقای کرزی در برش دیگری اظهار داشت: به رئیس جمهور اوباما بی نهایت احترام دارم. او شخص بسیار خوبی است. در خصوص چگونگی انجام کار ها، پالیسی ها و روش رسیده گی به مسائل  باهم اختلاف داریم.
وی درجای دیگری چنین هنجارشکنی کرد: تقریباً میتوان هند را خانه دوم افغانها خواند
درحالی که تا امروز، هم شخص کرزی و هم سران وشخصیت های جهادی، پاکستان را «خانه ی دوم» افغان ها قلمداد می کنند.
رئیس جمهور کرزی در یک بخش دیگری اظهار داشت: ما نمی خواهیم که ملا عمر در پاکستان دستگیر شود، زیرا  با ملاعمر و سازمان او خواهان صلح هستیم. ما میخواهیم که وی به افغانستان برگردد و موجب صلح شود و با دوستان افغانستان به شمول هند دوست باشد و در رفاه و آسایش افغانستان کمک کند و در دوستی افغانستان با هند و دیگر کشور ها همکار شود. ما خواهان پایان خونریزی هستیم، ما میخواهیم هیچ کسی نه ملاعمر و نه هم فرد دیگری در رنج باشد و از ملاعمر میخواهیم  تا یک شهروند پسندیده افغانستان و دوست خوب هند باشد. ( سخنانی واضح تر ازین وجود ندارد که جناب رئیس جمهور، بیخی وپای پاک، خودش را به گونه یی عبث، فرش راه طالب وپاکستان ساخته ویک ملاعمرخیالی درذهن خود دارد. )
خبرنگارهندی درفرجام به رئیس جمهورما چنین گفت:  

شاید این توقعات تان از حد زیاد باشد.