-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۵, دوشنبه

نکته یابی دقیق جناب جعفر «رسولی»

 از ظاهر شاه تا برهان الدین ربانی

مردم (یک ملت) هر آنچه را می خواهند دیر یا زود بدست می آورند. من حدود ده سال قبل، از ایران به کابل آمدم برای نوشتن پایان نامه ی خود نزدیک به چهل روز در کتابخانه ی وزارت خارجه و کتابخانه ی عامه کابل وقت صرف کردم. 
از ظاهر شاه تا ربانی مقایسه کردم تا بفهمم که این ها که در ظاهر تفاوت های شان 180 درجه است؛ واقعاً چقدر حاکمان متفاوت بودند. برای کار خود از روزنامه انیس استفاده می کردم و از شیوه " تحلیل محتوی" از هر رهبر 8 سخنرانی، بیانیه، ( به طول یکسان) انتخاب می کردم و 7 موضوع را در بیانیه های شان جستجو می نمودم. می خواستم بدانم که ظاهر شاه، داوودخان، ترکی، ببرک کارمل و ربانی در موضوع: دین، قوم، قانون و حقوق مردم، علم، اقتصاد و... چقدر تفاوت داشته اند.
یافته ی من این بود که تفاوت نداشتند. همگی بر قوم و دین بیشترین تأکیدات را می نمودند و کمترین جایگاه در ابراز نظر هایشان علم، حقوق مردم و قانون داشت.
چرا؟ چون مردم همیشه نسبت به مسایل مذهبی و قومی حساس بودند. مردم چندان اهمیتی به قانون و علم نمی دادند.
اگر قرار است افغانستان در قرن 21 متفاوت باشد؛ باید خواست های مردم متفاوت باشد. وقتی خواست و حساسیت های مردم جدی مطرح شد؛ زمانی به مرحله ی عنیت می رسد.