-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

نتیجه انتخابات پارلمان اروپا یک زلزله سیاسی بود!

ریانوستی – ترجمه رضا نافعی

زلزله سیاسی» و» ضربه ای شدید به سیاست آمریکا در اروپااین توصیف رئیس کمسیون سیاست خارجی دوما( مجلس روسیه) از نتیجه انتخابات اخیر پارلمان اروپاست.

آلکسئی پوشکوف روز دوشنبه در مسکو گفت:این زمین لرزه که وقوع آن در سالهای 2009 و 2010 پیش بینی شده بود، عواقب گسترده ای خواهد داشت.

روز یکشنبه انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد. گرچه در این انتخابات احزاب خلق اروپا، اتحاد پیشرو سوسیالیست ها، اتحاد دمکرات ها و اتحاد لیبرالها برای اروپا موفق به حفظ رهبری خود گشتند، اما چاره ای نداشتند جز تسلیم بخشی از کرسی های پارلمان به مخالفان باقی ماندن در اتحادیه اروپا. احزاب افراطی راستگر در راس این مخالفان قرار دارند.

«اکثر احزابی که در این انتخابات به موفقیت دست یافتند بشدت منتقد پیروی بی چون چرای اتحادیه اروپا از آمریکا هستند. همه می دانند که در برخی از کشورهای اروپائی دست یافتن به مسئولیت های سیاسی بدون موافقت آمریکا غیر ممکن است. در اکثر این کشورها انتصاب وزیر دفاع فقط با موافقت آمریکا ممکن است. رهبران احزاب جدید روسیه را نه مخالف اروپا، بلکه متحد اروپا می دانند».

انتخابات بوضوح تغییر جو اجتماعی و تفاوت جدی میان نظام سیاسی مسلط در اروپا و گرایش جامعه را به نمایش گذاشت. پوشکوف تاکید کرد «این امر بویژه در کشورهائی چون انگلستان، فرانسه یا یونان عیان شد. من این انتخابات را گرفتن حق حاکمیت ملی از موسسات فرا ملی می دانم. تا کنون اعتماد به اتحادیه اروپا بعنوان لیدر اروپا تا این حد تنزل نیافته بود و نارضایتی از دیوانسالاری اروپائی تا این حد شدید نبوده است».