-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۵, دوشنبه

احمدضیاء، پیروزی دکتر عبدالله را به توهم بدل کرد؟

آقای عصر دولتشاهی، در بررسی وضعیت انتخاباتی، به شکل ناگفته می گوید که دکتراشرف غنی احمدزی، برنده ی انتخابات خواهد بود.

توپ در میدان داکتر عبدالله!
نوشته: عصردولتشاهی
تبارز احمد ضیا مسعود در تیم اشرف غنی احمد زی در کنار دوستم و سرور دانش یک حرکت بسیار خطرناک برای تیم داکتر عبدالله است. خطرناک نه به خاطر شخص احمدضیا مسعود، بلکه خطرناک به خاطر مطرح کردن حقوق تاجیکان برای اولین بار به صورت رسمی و در یک نشست رسمی انتخاباتی و سیاسی.
در دوران انتخابات، احساسات بر همه عقول غلبه می کند. هرگونه انتقاد و مخالفتی با برنامۀ فلان کاندید، به حکم مخالفت با پیروزی آن شمرده می شود و هیچ گوشی حاضر به شنیدن نیست که از موجودیت ابرو روی چشم تیم مورد نظرش حرفی به میان بیاورد.
اما اگر عقل را راه بدهیم و احساسات را مهار بکنیم، فکر می کنم که تیم داکتر عبدالله در موقعیت دفاعی باید خود را یافته باشد. اکثریت آن هایی که غم تاجیک دارند و از حقوق پایمال شدۀ مردم شان رنج می برده اند به این تصور بوده اند که تیم داکتر عبدالله برای تاجیکان مفید است و حقوق شان در آن حفظ خواهد بود. اما این یک توهم بود تا یک حقیقت. چرا که تاجیکها خواستهای مشخص خود را به صورت رسمی و مدون با هیچ تیمی در میان نگذاشته اند و هیچ تضمینی هم از آنها نگرفته اند.
با این همه تیم داکتر عبدالله یگانه تیمی بود که خاکۀ چنین خواستهایی را در 56 فقره دریافت کرده است- یک هفته پیش از دور اول انتخابات. اما هیچ گونه ترتیب اثری داده نشد و اطمینانی به کسی ندادند. جناب داکتر عبدالله تصور کرده بود که تاجیکان در جیب شان اند و چیزی به این نام نمی توان درد سری برای شان شود.
حالا احمدضیا مسعود با تمسک به حقوق تاجیکان به میدان شتافته است. این که احمدضیا مسعود حقوق تاجیکان را وسیله یی برای رسیدن خودش به مقامی قرار داده است و از سوی دیگر می خواهد با دوستانی دیروزی اش تسویۀ حساب کند، مسالۀ دیگر است و نمی توان آن را صد در صد رد کرد یا پذیرفت. اما مسالۀ مهم اینست که اگر احمدضیا درین خواستهایش جدی باشد و اگر اشرف غنی احمدزی با تعهداتی که رسماً در حضور رسانه ها کرده است، راست باشد و مانند کرزی از غدر کار نگیرد، این حرکت می تواند یک حرکت تاریخی به نفع تاجیکان باشد.
حالا تیم داکتر عبدالله که حتی یک تاجیک هم در میان ارکانش نیست، چگونه می تواند با این حرکت تیم مقابل رویارویی کند؟
برای تاجیک هایی که در دوازده سال گذشته حقوق شان تلف شد، حقوق و منافع شان مهم است. هرکسی که آن را برآورده بسازد می تواند پذیرفتنی شود. اگر احمد ضیا راستکارانه عمل کند و اگر اشرف غنی هم صادق باشد، تاجیک ها باید این مساله را دظر بگیرند.
تیم داکتر عبدالله در پیوند با این مسایل چه واکنشی دارد؟ آیا به این اکتفا می کند که "نباید مسایل را قومی ساخت"؟ آیا بازهم جهاد و مقاومت را شعار می دهد و همه را سنگردار یک سنگر به شمار می آورد و خواستهای قومی را مغایر احکام دین می دانند؟ آیا جهاد و مقاومت کافیست که بشود اجماعی از خواست های مردم را در ان متبلور ساخت؟
آیا پروژه یی که قرار بود برای از میان برداشتن عناصر فردی و اندیشوی به میراث مانده از جهاد و مقاومت در کار بوده است، با آمدن احمدضیا مسعود در تیم اشرف غنی احمدزی و طرح مسالۀ تاجیکان با حفظ مقدسات جهاد و مقاومت، وارد مرحلۀ دیگری شده است؟ آیا همان گونه که احمدضیا مسعود گفت، دولت مدرن ملی با تیم اشرف غنی احمدزی ساخته خواهد شد؟ 
از نظر من این چال حریف بسیار خطرناک است برای داکتر عبدالله. ستراتیژیست هایی که در تیم داکتر استند چه آمادگی هایی برای رویارویی با چال حریف داشته اند و دارند؟ تاجیک هایی که در تیم داکتر استند چه پاسخی دارند؟
مساله هرچه باشد، دیر یا زود، این به ثبت خواهد رسید که احمدضیا مسعود نخستین کسی است در تاریخ سیاسی و اجتماع کشور که خواست و منافع و حقوق تاجیکان را رسماً مطرح می کند و از گرفتن نام ناجیک و حقوق تاجیکان نمی شرمد.
با این همه من باور ندارم که اشرف غنی به قول خود وفادا بماند. چرا که می تواند وفا نکند. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر زیر قولش زد و غدر پیشه کرد- راهکار و گزینه یی برای احمدضیا مسعود وجود داشته باشد که او را مجبور به تمکنین به خواستهایش بکند. محقق و دوستم نیز با کرزی قول و قرار داشتند برای حقوق مردم شان. اما دیدیم که کرزی غدر کرد و محقق جز این که چهار سال انتظار بکشد، کار دیگری کرده نتوانست. اما آیا می شود گفت که اشرف غنی، حامد کرزی نیست و شرایط کنونی هم آن شرایط نیست؟