-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

جنگ برای تصرف شهرک مواد مخدر

امنیستی انترنیشنل

نشریه امنیستی انترنیشنل جنگ ولایت هلمند را بزرگترین جنگ سال جاری در افغانستان می خواند. این روزنامه نیز مرکز جنگ را ولسوالی سنگین خوانده می نویسد: این ولسوالی چهاراهی برای انتقال مواد مخدر است.
امنیستی انترنشنل می افزاید، این منطقه قبل از آنکه در سال 2010 میلادی سربازان بریتانیایی آنرا ترک کنند، در فصل گرمی درگیر جنگ شدید بود و در پنج سال جنگ صد سرباز بریتانیایی کشته شدند.
روزنامه به نقل از باشنده گان این ولسوالی می نویسد: از سال 2011 میلادی زمانیکه نیرو های خارجی عملیات را در این ولسوالی متوقف ساختند جنگ سال جاری شدیدترین جنگ می باشد.
یک گروه کوچک از عساکر امریکایی که در این ولسوالی بودند ماه گذشته از آنجا بیرون شدند.
امنیستی انترنشل به نقل از قوماندانان افغان می نویسد که گفته اند، از اینکه افغانستان نیرو های هوایی ندارد یاغیان از این موقع استفاده می کنند.
به گفتهء این قوماندانان در حدود 800 طالب در این جنگ اشتراک کرده اند.