-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ تیر ۳, سه‌شنبه

ابرهای متلاطم برآسمان کابل

بن بست انتخاباتی، با روالی که اکنون شکل گرفته، شکستنی نیست. اشاره ها به «کوتی باغچه ی ارگ» است.


جریان اصلاحات وهمگرایی: امرخیل مرتکب خیانت ملی و تخریب پروسه ی ملی انتخابات شده است.
جریان تحول وتداوم: نشر نوار صوتی امرخیل جعلی است و استعفای وی شجاعانه و به خاطر منافع ملی است.
سنگربندی دو تیم سخت تر می شود. کمیسیون های انتخابات در جبهه رویارویی مستقیم با تیم دکترعبدالله قرار گرفته اند. هیچ نشانه ای از حل بحران اضطراب انگیز که هردو طرف را به «حق خود» برساند؛ به چشم نمی خورد. موضع گیری های رسانه ای دوطرف، آهنگ تقابل دارد؛ گویا دو اردوگاه پس از سال ها جنگ گرم دربرابر یکدیگر، تازه وارد تنش رسانه ای شده اند!
اکنون انگشت ها به سوی ارگ نشانه می رود. می گویند فساد آن جاست. برنامه ریز اصلی تقلب و کجروی درآن جاست. وقتی مصاحبه ها و نوشتار ها را می بینم از خود سوال می کنم:
 یک ماه بعد که کار شمارش آراء و بررسی صد ها مورد شکایات دو تیم دربرابر هم به مرحله ی داغ تر و تعیین کننده ترگذار می شود؛ موضع گیری های دو طرف همین گونه خواهد بود؟
فقط یک پاسخ در ذهنم نقش می زند: نه!
ما داریم درمسیر یک بن بست سخت جان تر و قوی تر قرار می گیریم. دو کمیسیون به شمول تیم تحول و تداوم به طور علنی درضدیت با «اصلاحات وهمگرایی» سنگر آراییده اند. بزرگترین ابزار در دست کمیسیون های انتخاباتی است. تحول وتداوم هیچ نیازی به برجسته سازی احساسات و جو سازی ندارد؛ چون فکرمی کند اوضاع دریک مسیرقانونی، آن هم به سود تحول وتداوم پیش می رود. اما برای اصلاحات و همگرایی، هرلحظه ای انکشاف اوضاع، رنجبار و سرشار از برانگیخته گی و بی باوری نسبت به کلیت پروسه است.
تا اکنون کمیسیون های انتخاباتی و جریان دکتراشرف غنی بازو به بازوی هم انداخته و با اعتماد به نفس به انکشافات بعدی نگاه می کنند. علاوه برین، دبیر کل ناتو از هردو نامزد ریاست جمهوری تقاضا کرده است که نتیجه ی انتخابات را هرچه که باشد، باید بپذیرند. این دقیقاً همسان یا مکررگفته های رسمی کمیسیون های انتخاباتی و جریان تحول وتداوم است.
من باور ندارم که شرایط بعدی مطرح شده از سوی دکترعبدالله ( آن طوری که میل تیم اصلاحات است) درپروسه ی رأی شماری و رسیده گی به تخطی ها، از نظرعملی، جدی گرفته شود. بنا برین، واکنش تیم دکترعبدالله ازین پس نیز افزایش بدون نتیجه ی (قابل قناعت برای تیم) خواهد داشت. ابرهای تیره ای از یک شرایط اضطراری درفضای کابل از همین حالا به گردش درآمده اند.
آیا پروژه ای که حوادث آینده آن را تعریف خواهد کرد، در دستان مردی است که درارگ خودش را قایم کرده، وصحنه را نظاره می کند؟
اگر درگذشته به این مسایل اشاره میشد بسیاری از کسانی که عقل شان درچشمان شان است، به این مسایل با دیده درایی ابلهانه، حرف و سخن هایی می پراندند؛ اما در حوادث اخیر کم کم چشمان شان گِرد شده است که آری مثل این که درپس هر سناریوی ظاهر، سناریو نویسانی قرار دارد.