-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۲۹, پنجشنبه

مدیریت بحران پس از انتخابات

دیدگاه متوازن نخبه گان روشنفکری هزاره نسبت به بحران به وجود آمده.
برگرفته از: جمهوری سکوت


احتمالا پس از اعلام نتایج  نهای یک کمی هرج ومرج در قالب تظاهراتهای خشونت بار واحساساتی تبارز کند وممکن بعضا تظاهراتها قابل کنترول نباشد زیرا انتخابات پس ازروزبرگزاری  وبرخورد قوماندان امنیه کابل وریس دارالانشاء کمسیون انتخابات ذهنیت وجهت های قومی بخود گرفت .

موضع گیری داکتر عبدالله که خواستار بر کناری امرخیل شد ورد ادعای تقلب از طرف ریس کمسیون قبل ازبر رسی قضیه از طرف کمیته حقیقت یاب موضع گیریهای قومی را داغتر  ساخت.

اگر خدای نخواسته  بحرانی  پیش آید مصلحت نیست که هزاره ها  خود را درگیر بحران نمایند باید راه صلح آمیزوقانونی  را پیموده وحتی رهبران خود را گوشزد نمایند که از موضع گیریهای تنش آلود خود داری نموده و حتی ذهنیت به بحران کشیدن انتخابات را نداشته باشند .

به مصلحت  نیست که کشور با این وضعیت شکننده در گیر مسایل هرج ومرج  وتظاهراتهای خیابانی غیر قابل کنترول وخشونت بار گردد.

هزاره ها در دوتیم نماینده خود را دارد  وما در این میدان چیزی به نام باخت ند اریم هر تیم را که کمسیون مستقل انتخابات  برنده اعلام میکند برنده ملت افغانستان است وآنرا قبول داشته برای شان تبریک میگویم.

ممکن در بازنده شدن یکی از این تیم ها استاد محمد محقق ویا استاد سرور دانش از احساسات مردم هزاره سوء استفاد ه نماید ومردم را به میدان بکشاند که گویا از حق خود دفاع میکنیم و این نتایج را قبول نداریم.

اینجاست که هزاره ها از ابتدا ابتکار به عمل داشته باشند واز تجمعات در قالب مثلا مدنی  ویا حقخواهی  ویا نامهای دیگر مانند حمایت از حق رای پرهیز نموده وآنرا  به مرجع قانونی آن که کمسیون های انتخاباتی  میباشد واگزار وفیصله آنرا با جان دل بپزیرند

نمیخواهم کار مدنی را نفی کنم ولی وقتی موضوع  با ذهنیت قومگرایانه  در سطح کشوردنبال میشود وفیسبوکی ها هم به حد کافی به یکدیگر فحش و دشنام  تقدیم نموده فضارا کاملا مسموم کرده است  هر تجمعی مدنی که صورت گیرد  با اوج خشونت  وغیر قابل کنترول خواهد بود از اینرو هزاره ها آگاه باشند وعاقلانه تصمیم بگیرند .

از این تظاهراتها وتجمعات در چنین وضعیت آشفته ای کشور در حال جنگ  به صورت طبیعی طالبان ومخالفین مسلح با کوچکترین اشاره وطرحی و با استفاده از احساسات در حال انفجار استفاده مطلوب خواهد کرد ویقینا آنرا به خشونت خواهد کشانید .

به خیابان کشیدن مردم از طرف هر جریانی که باشد منجر به خشونت گردیده وپله ای برای خشونتهای کلان وحتی جنگهای بین القومی وداخلی خواهد شد.

هزاره ها 35 فیصد به غنی  و65 فیصد به عبدالله  رای دادند یا بخواطر دانش یا بخواطر محقق یا به هر علت دیگر در مشارکت  سیاسی بدون تقلب  آگاهانه ومسئولانه  سهم گرفتند  باورم  اینست  که هر کدام آنان برنده شود برایشان مبارک باد هم میگویند.

برای هزاره ها باختی  وجود ندارد اگر استاد محقق برنده میشود اگر استاد دانش برنده میشود هردو  در یک مقام معاونت دوم قرار دارند ونمایندگی از جامعه هزاره میکنند .

با این حال اگر بازنده چه استاد محقق وچه استاد دانش  به هرعنوانی  اگرمردم را به میدان بکشاند هرگونه عواقب آن به دوشش خواهد بود  زیرا برای هزاره ها هیچ فرقی بین محقق ودانش وجود ندارد ونماینده خود را در حکومت اینده دارد .

اگر احیانا مردم از طرف بازنده به میدان کشانده میشود بخواطر حفظ قدرت شخصی وی بوده والا هزاره ها هیچ  ضرورتی ومنفعتی با رویاروی با قانون واقوام دیگر افغانستان ندارند . 

بگزارید رهبران اقوام دیگر هر کاری میکنند خود شان تصمیم بگیرند ما نمیخواهیم به آنها یاد دهیم که از برگ برگ رایها حفاظت کند یا نکند  مثلا یونوس قانونی در فیسبوکش گفته از برگ برگ رایهای تان دفاع میکنم  ما نباید چنین احساساستی باشیم رهبران ومردم ما باید  باورمند به فیصله  های قانونی کمسیونهای انتخاباتی باشند .

گفته های یونس  قانونی که گویا ما از برگ برگ رایهای تان دفاع میکنم میتواند چنین پیام  داشته باشد یکی اینکه بعد ازشهادت  برهان الدین ربانی و درگذشت مرحوم مارشال فهیم  خله ای قدرت در جمعیت بوجود آمده ازاین گفتته ها با استفاده ازاحساسات مردمش میخواهد خود را به عنوان رهبر جمعیت تثبیت نماید  ویا این که در صورت برنده نشدن عبدالله عبدالله طرح بحران را به سر میپروراند .

والا از نظر قانون کمسیونهای انتخاباتی است که صلاحیت جدا کردن رایهای باطل از رایهای پاک ونیز حفاظت از رایهای پاک را دارد وگفته های یونوس قانونی نوعی فشار بالای کمسیون ها ودخالت غیر قانونی در امور انتخابات  ونوعی بدماشی سیاسی محسوب میشود .

علی ای حال کار به کار دیگران نداریم  فقط کلاه را به سرخود محکم گرفته نگزاریم از احساسات ما هر بازنده ای چه بازنده های خود ما وچه بازنده های اقوام دیگر  سوء استفاده کنند ودر این مقطع حساس باید در محور قانون حرکات وموضع گیریهای خود را تنظیم نمائم .

انتقال قدرت سیاسی صلح آمیز برای اولین بار در تاریخ  افغانستان به ثبت میرسد هر کسی که این انتقال صلح آمیز را با خشونت همراه کند بازهم در تاریخ ثبت خواهد شد آگاه باشید که خشونت از آدرس هزاره ها نباشد وثبت ننگین را به خود اختصاص ندهید .
برای کاربران فیسبوک تیم های تحول واصلاحات نیز توصیه اینست که حد اقل منافع مردم وکشور را بالا تر از احزاب شان  در نظر داشته باشند ومصلحت نیست با تبلیغات واتهامات  منافع عمومی را با خطر مواجه سازید .

با یک کلام باید گفت در هر دو تیم انتخابات  یاران شهید مزاری (رح) موجود ومنافع هزاره ها  را دنبال خواهد کرد واین یاران هم  نباید ازاحساسات مردم به نفع شخصی وحزبی شان سوء استفاده نمایند . 

این بود طرحی برای بیرون رفت از بحران احتمالی  پس از انتخابات دوردوم  امید وارم این خط ومشی مورد پسند مردم وسیاسیون ما قرار گرفته وبرای دیگران نیز الگوی باشد تاطرح  عبور از بحران برای اقوام خود ارائه نموده  برای برقراری ثبات  وامنیت کشور بیندیشند.   .