جهنم در صحرای آرال قراقوم 43 سال پیش ظهور کرده و تا حال شعله ور است.