-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۶, پنجشنبه

نکته ای عبرت بار، ازقلم جناب جعفر «رسیولی»

هر که مزروع خود بخورد به خوید/ وقت خرمنش خوشه باید چید.

این دالر است که مانع پیشرفت افغانها در ممالک پیشرفته شده است. همین که می آیند؛ بلافاصله جذب بازار کار می شوند تا دالر را نقد نقد هر روز دریافت کنند. تا آخر زندگی خود کارگر ساده می مانند. به تجربه ایرانی های دقت کنید. آنها درس می خوانند چند سال نهایت زحمت و فشار مهاجرت را تحمل می کنند ولی داکتر می شوند استاد می گردند و....