-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

اجماع «نارنجی» ها به دور عطا محمد «نور»

گسترده گی شکاف داخلی بین تیم های انتخاباتی


در دو روز اخیر، دو گزارش کوتاه از منابع غیر رسمی، در باره ی شکاف داخلی در بین تیم های انتخاباتی به «گزارشنامه ی افغانستان» واصل شده است. مفاد گزارش ها می رساند که حلقه رهبری تیم اصلاحات و همچنان تیم تحول، از سوی برخی گروه های فشارداخلی، با چالش رو به رو اند. گروه های فشار، مخالف نرمش و تعامل سیاسی و تقسیم قدرت اند.
«نارنجی ها» درتیم اصلاحات و یک گروه سبوتاژی وبی نام در تیم تحول، سرگرم برمه کاری سازوکار هایی اند که تا کنون با تلاش های داخلی و بین المللی به وجود آمده است. گزارش ها مشعر اند که والی بلخ هیچ اعتقادی به حل وفصل سیاسی مبحث انتخابات ندارد. نارنجی ها در گروه «اصلاحات» که اجندای مشخص و ضد طالبان را دنبال می کنند، میل دارند والی بلخ آرام آرام در مرکز رهبری اصلاحاتی ها قرار بگیرد.
تماس ها از داخل وخارج، از کانال های فراگیر ارتباطی با والی بلخ درجریان است و او را تشویق می کنند که اگر فرصت تاریخی این بار از دست برود، دوره ی فترت و رکود، ده ها سال را دربر خواهد گرفت. خواسته های هنجار شکنانه ی تیم اصلاحات در مقابل باور های تیم تحول به رهبری دکتر غنی جهت حفظ چهارچوب های زیرساختی اداره وسیاست درافغانستان، در یک پیچ خطرناکی به چالش هم برخاسته اند.
از مجموع گزارش ها فهمیده می شود که دو نوع موضع گیری و دو خط قرمز درتیم های رقیب درحال جان گرفتن هستند. اختلافات درداخل تیم اصلاحات در برابر موضع گیری های مستقلانه ی عطا محمد«نور» پر رنگ تر است وحتی با صراحت گفته میشود که برخی گروه های شامل در تیم اصلاحات از رزمایش های تبلیغاتی والی بلخ حمایت نمی کنند.
نظریه های جالب دیگری نیز مطرح است. شماری می گویند که این پروسه در مراحل بعدی ممکن است به اتحاد تشکیلاتی بین عبدالله واشرف غنی وانفصال دسته های متعرض در تیم ها بیانجامد. فرادستی گروه های نارنجی وسرخ در تیم ها، بر تضاد های تاریخی و اجتماعی، رنگ دیگری خواهد زد.
دربخشی از گزارش ها به این موضوع اشاره شده است که کارزار نفرگیری و مانور سیاسی عطا محمد «نور» در شمال با آن چه درکمیسیون های انتخاباتی وجلسات تیم اصلاحات جریان دارد، متفاوت است. احتمال این که عطا محمد نور مقدمات ایجاد یک اردوگاه جدیدسیاسی را زیر سقف یک شورای سیاسی تحت فرماندهی خودش ایجاد کرده است؛ روز به روز قوت می گیرد. آدرس های مشخصی سعی دارند عطا محمد «نور» را به گرفتن ابتکار سیاسی یاری برسانند.