-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

قمچین سانچاره کی بر گردن زاخیل وال

فاضل سانچاره کی: پیسه های پلو وچلو را کجا بردید؟

زاخيلوال؛ 
تا دو ماه ديگر ماموران دولت معاش ندارند
اولا آقاي زاخيل وال حق ندارد از معاش ماموران دولت سخن بگويد چراكه او تمام وقت خود را به كمپين وشركت در نشست های سياسي مي گذراند وفرصت رسيدگي به امورات اقتصادي و مديريت وزارت را ندارد
ثانيا معلوم نيست كه اين همه تكس وعوايد وماليه كه شيره جان تجار ملي وسوداگران و واردكنندگان وصادر كنندگان را كشيده به كجا مي رود؟ 
ثالثا ادعای رئیس صاحب جمهور كه يك زمانی در مجلس نمايندگان گفته بود بيش از هفت مليارد دالر ذخيره داريم تا پنج سال ديگر برويد پلو وچلو بخوريد، چه شد ، آيا اين پيسه در ذخيره هست يا خير؟ 
رابعا اگر در چهاده سال گذشته دولت قادر نشده چشمه های عوايد كشور را به گونه اي فعال كند كه حداقل معاش مامورين وبرخي نيازهاي ابتدايي در داخل كشور را تأمين كند ، پس بايد مقامات سكتور اقتصادي وپاليسی سازان اين عرصه مورد بازخواست جدي قرار گيرند
آقای زاخيل وال بايد تحت بازپرس جدی قرار گيرد كه با اموال وسرمايه های پولي افغانستان چه كرده است .