-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۹, یکشنبه

نوبت بلوا، از «ستاد تحول» است.

حزب اسلامی هشدار داد اما جنرال دوستم می گوید ما جنگ قدرت را به شمال منتقل نمی کنیم.


خبر می رسد که رهبران تیم تحول نسبت به کش وقوس های سیاست امریکا نسبت به جناح های انتخاباتی در افغانستان به تردید افتاده اند. آن ها درمجالس خصوصی مدعی است که کفه ی حمایت امریکا بیشتر به سوی تیم اصلاحات سنگینی کرده است. برخی دسته جات این تیم امریکایی ها را به خیانت و دستکاری غیر مشروع در بحران جاری متهم کرده و خواستار راه اندازی تمثیل قدرت در خیابان ها و کارزار رسانه ای هستند. سران ستاد تحول و تداوم می گویند که تیم رقیب با تهدید و بلوای خیابانی، پیوسته امتیاز می گیرد و ما در سکوت، گام به گام موقعیت خود را از دست می دهیم.
ظاهرن پیشقراول و داوطلب جریان جدید، جمعه خان «همدرد» قوماندان سابقه دار حزب اسلامی و افراد جنجالی در جنگ های «تنظیمی» است. وی با راه اندازی هم آیش «شوراهای حزب اسلامی» نخستین هشدار را به گروه اصلاحات صادر کرد و خود را درصف پیشمرگ بلوای مصلحتی در روز های آتی تثبیت کرده است.
ورود حزب اسلامی به صحنه در برابر جریان عمدتن تحت رهبری جمیعت اسلامی، بوی منحوس جنگ های تنظیمی را به مشام می زند. خبردیگری حاکی است که جنرال دوستم از هرگونه رویارویی، ابراز نظر تحریک آمیز، و صدور هشدار به تیم اصلاحات وهمگرایی پرهیز کرده است. یک منبع مؤثق به گزارشنامه ی افغانستان اطلاع داد که  جنرال دوستم رهبر جنبش ملی واسلامی در آخرین دیدار با عطا محمد نور والی بلخ تصریح کرده است که حضور جنبش ملی در ستاد تحول و تداوم، یک جهت گیری سیاسی است و این مسأله سبب نخواهد شد که جنبش جنگ به خاطر احراز قدرت به تیم تحول را به شمال بیاورد.
درهمین حال، با پیشروی طالبان درمحاذات ولایت فاریاب، گزارش شده که واحد های مسلح بومی وابسته به جنبش ملی سرگرم تهیه تدارکات دفاعی در تمامی استقامت های جبهات برضد گروه طالبان هستند.
جنرال دوستم از دشمنان حاضر در میدان در برابر طالبان به شمار می رود. جمیعت اسلامی از رهبری تا قدمه های میانی، بارها در برابر طالبان وتروریزم کرنش کرده و حتی رهبری جمیعت درمسند فرد اول «ریاست عالی شورای صلح» به هدف رهایی هزاران آدم کش حرفه ای که در میدان های خون و تباهی گرفتار شده بودند؛ عرق ریزی های بسیار انجام داد؛ اما موقف جنرال دوستم در برابر طالبان، هیچ گاه تغییری به خود ندیده است.
براساس گزارش فوق، جنرال دوستم به والی بلخ گفته است موضع سیاسی ما چیزی، و برخورد راهبردی ما در گستره ی شمال چیز دیگر است. وی مشخص گفته است که جنبش درکشمکش های مسلحانه برای احراز قدرت، علاقه ای ندارد.