-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

پیشروی طالبان، خزانه ی خالی

نیویارک تایمز

روزنامه ای نیویارک تایمز نوشته است که افغانستان با عمیق شدن بحران امنیتی و سیاسی رو به روست.
به نوشته ای روزنامه، در حالی که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون می شوند، تحرک و پیشرفت نظامی طالبان ولسوالی های زیادی را تهدید می کنند و خزانه ای حکومت هم رو به تمام شدن است.
به نوشته ای روزنامه، قرار است رهبران ناتو با برگزاری نشستِ در هفته آینده در ویلز روی تعهد ناتو در مورد حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تأکید کنند، نیروهای که به نوشته ای نیویارک تایمز مثل دیگر بخش های دولت، به شدت به کمک های بین المللی وابسته هستند.
اما، نویسنده می گوید که اگر سیاستمداران افغان نتوانند حکومت جدید را در کابل تشکیل دهند، توجیه ادامه ای کمک با نیروهای افغانستان بسیار سخت خواهد بود.
نویسنده ای این مقاله ای نیویارک تایمز می نویسد که بهترین راه حل ممکن این است که آقایان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با تفتیش آرا به گونه ای کامل همکاری کنند، نتایج را بپذیرند و به سرعت یک دولت کارآمد که منعکس کننده ای خواست مردم باشد، را تشکیل بدهند.
نویسنده می گوید که اگر آنها وضعیت را مدیریت کنند، ممکن است این امیدواری به میان آید که می توانند اعتماد رای دهندگان را به دست آرند و افغانستان را در مسیر دیموکراسی واقعی قرار دهند.