-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

ترجمۀ سخن دکترغنی؛ شکست مذاکرات کابل- اسلام آباد


جنگ سرگردان افغانستان عمیقاً به وسیلۀ هسته های متمرکز بین المللی هدایت می شود. می تواند به هرسو انتقال یابد.


در نمایش های رسانه یی افغانستان، سعی می شود خطوط جبهه یی قبلاً معین شدۀ جنگ عناصر خبری مستند به مخاطبان ندهد. به این ترتیب، معلوم نیست کی ها میجنگند؛ اما همه میدانند که جنگ همه جانبه بدون آن که کسی مسئولیت آن را بپذیرد؛ به فاز جدیدی عبور کرده است. خصلت جنگ افغانستان همین است و آنانی که صلح را آرزو می کنند؛ محتاط باشند که در مصرف آرزو های خود ولخرجی نکنند.
سخن امروز دکترغنی در نشست رسانه یی با رهبر کروات، با ظرافتی بیان شد که حتی ناظران رسانه یی را گول زده است. وی گفت:
«جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب می دهیم، بدون این که آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم، جنگ تحمیل به اینست که عناصر مختلف با هم یکجا شده اند تا یک جنگ تحمیلی را به وجود آورند، یکی از این عناصر اقتصاد جرمی جهانی است، امروز اقتصاد جرمی بی امنی می خواهد، شبکه های بین المللی تروریزم که تمام همسایه های ما را از هند تا روسیه هدف قرار می دهد، امروز می خواهند که از خاک ما برای بی ثباتی منطقه یی، بی ثباتی دنیای اسلام و برای بی ثباتی بین المللی استفاده کنند.»
هر ناظری می تواند پهلو های سخن دکترغنی را در مسیر برداشت های خودش تعبیر کند. دکترغنی علی الظاهر از وخامت اوضاع هشدار می دهد و اوضاع را طوری تصویر می کند که جنگ حرکت صعودی به خود یافته؛ میتواند مسیر خود را به هرکجا که زمینه آن میسر باشد؛ تغییر بدهد و ما ناگزیریم ضربت را با ضربت جواب بدهیم.
با آن که روابط با پاکستان خیلی نسبت به گذشته بهبود یافته، این یک پیام سیاه به پاکستان است. دلیلش این است که طالب افغانستان، دیگر درانحصار پاکستان نیست. حتی طالب پاکستان از مدار رصد آی اس آی تا حدود زیادی خارج است و ریسمان آن در دست کابل و دهلی است. زخم درحال گسترش وزیرستان، هرگز التیام نخواهد یافت مگر آن که هندی ها، غلبه استراتیژیک بر پاکستان حاصل کنند. درین امتیاز گیری، سهم افغانستان نسبت به هر زمان دیگر، برجسته و غیرقابل چشم پوشی است.
مجرای «جنگ تحمیل شده» و اقتصاد «جرمی وتروریستی» قلمرو پاکستان است. داعش و ترور که از آسمان نمی افتد. این نشان زنی رسانه یی خبر از شکست و شروع دو بارۀ جنگ عملیاتی پنهان بین افغانستان- هند برضد پاکستان میدهد. جنگ بسا سازه های پیچیده تر به خود می گیرد. مقامات پاکستان درگیراگیر عبور جنگ به سوی آسیای میانه، بالنوبه به کابل می آیند. موقف هندی ها در راستای انتقال مرکز جنگ به شمال، هنوز با امریکایی ها در تضاد قرار دارد. هند، لوله توپ را به سوی وزیرستان دوران میدهد.

اما درحالی که بدون همکاری پاکستان، تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال و چرخاندن لولۀ سلاح به سوی آسیای میانه نا ممکن تصور می شود؛ آیا سخنان دکترغنی در نفس خود راه اندازی یک گردو غبار رسانه یی برای نشان دادن تلاطم اوضاع و الغرض، ترساندن مخاطب خاص نیست؟ دکترغنی بسیار کلمات را انتخاب شده به کار می برد. او میخواهد از طرف های جنگ، امتیاز راهبردی حاصل کند. هندی ها در نقش سایه دپلوماتیک، شانه به شانه با وی راه می روند. اما عباراتی کوتاه و به هم پیوسته یی که وی از دهان برون می کند، در واقع تیتر مرکزی هدایات محرمانه است.
افغانستان، امکاناتی بس هولناک دراختیار دارد که جهنم را به پاکستان و هرکجای دیگر انتقال دهد.