-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۶, چهارشنبه

پس گناه کار کی است؟

اعلامیه مطبوعاتی شورای امنیت ملی

دفتر شورای امنیت ملی مسوول تسوید تفاهمنامه بین سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان نبوده و مسوولیت هماهنگی روند مشورتی به این ارتباط را به عهده نداشت

کابل - ۵ جوزا ۱۳۹۴

از چند روز بدین سو حالت حقوقی، محتوا و پروسۀ ترتیبدهی تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان به بحث داغ روز تبدیل شده است. درین جریان معلومات نادرستی به شورای ملی افغانستان و مطبوعات کشور از سوی منابع مشکوک داده میشود.
دفتر شورای امنیت ملی، با ابراز تأسف بر این امر که عرصۀ منافع علیای کشور و امنیت ملی افغانستان در شرایط دشوار جنگی برای اهداف شخصی و شخصیت کشی مورد استفادۀ ابزاری قرار میگیرد، لازم میداند به منظور رفع تشویش افکار عامه چند نکته را واضح سازد:
اول، چنانچه مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد این موافقتنامه نهایی نبوده و تاکنون از سوی شورای امنیت ملی و مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تائید نشده است. قرار است که این مسوده ، با در نظرداشت اصل اجماع رهبری حکومت، نماینده گان مردم و شخصیت های ملی، در پنج مرحلۀ از قبل مشخص شده نهایی گردد.
دوم، در بحث های مقدماتی ای که تا حال صورت گرفته، دفتر شورای امنیت تنها و تنها نظریات خویش را با  را با ارگان های مربوطه که مسوول تسوید این تفاهم نامه بوده اند، در میان گذاشته است.
سوم، افزون بر ارائۀ نظریات به مراجع مسوول، دفتر شورای امنیت ملی در هیچ یک از مراحل تسوید متن و روند مشورتی ای که به این ارتباط براه انداخته شده دخیل نمی باشد. ازینرو هیچ گونه مسوولیتی در تهیه و ترتیب سند مذکور به دفتر شورای امنیت ملی راجع شده نمیتواند.
چهارم، مشاور امنیت ملی که بنا بر معاذیر صحی در خارج از کشور بود نتوانست در جلساتی که با نماینده گان مردم دایر گردیده حضور به هم برساند. مشاور امنیت ملی به مجرد بازگشت از سفر با کمال سعادت در هر مجلسی که شورای محترم ملی کشور لازم بداند حاضر خواهد شد و به سوالات نماینده گان مردم با صراحت تام جواب خواهد گفت.