-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

دکترغنی: زمان دادن نان چاشت رایگان پایان یافته

تکرار هشدار رئیس جمهور به آدرس مافیا

رييس جمهوراشرف غنى ميگويدکه دربرابرکساني که صدهاميليون دالرراسرقت، هزاران هکتارزمين راغصب نموده وموادمخدرراقاچاق ميکنند، به مبارزه جدى نيازاست وحکومت اراده سياسى قوى دراين خصوص دارد.

وى که امروز در ١٦ مين نشست دوره يی گروه بين المللی تماس درکابل،صحبت ميکرد از نحوه کار با داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت ابراز خرسندى نمود وگفت که حکومت وحدت ملى اجماع سياسى را به ميان آورده  و اين چيز اتفاقى نيست .
وى افزود: ((من وداکترعبدالله باهم ملاقات ميکنيم وبايد بياد داشته باشيم که ايجاد يک اجماع درعين زمان نيازمند توازن خيلى محتاطانه است .))

موصوف علاوه نمود: ((من به اعضاى کابينه گفته ام که نصف، وعده کنيد و پوره عمل نماييد، يعنى عمل تان بيشتراز آنچه باشد که وعده ميکنيد. ))
وى هشدار داد:((ما دربرابر آنانى که صدها ميليون دالر را به سرقت برده وآنانى که هزاران هکتارزمين راغصب کرده و کسانيکه به تجارت موادمخدر متوصل شده اند،اراده سياسى قوى داريم تا در برابر آنان مبارزه کنيم و اصلاحات پايدار را به ميان آوريم.))
امااشرف غنى افزودکه پاسخ گويى وشفافيت،دو چيزى است که نميتواند ازهم جدا باشداصلاحات يک پروسه طولانى است که نيازمندزمان است،زمانيکه نان چاشت رايگان داده ميشدپايان يافته وحالا زمان عمل فرارسيده است واين زمانى است که بايداصلاحات به ميان آيدواين راتمام مسوولين به عنوان يک پديده مثبت وکليدى درکارخود جا دهند.
رييس جمهوردرمورد تقررواليان جديد گفت که تقرريک والى مشکل تر ازتقرر يک وزيراست واين حياتى ومهم است اماصد روزدوم بيشترمتمرکزخواهد بود به اين که وزرا و واليان باهم باشند و برنامه هاى مشترک را طرح و ارايه نمايند،اما حکومت دارى محلى از اهميت خيلى مهم برخورداراست.
وى افزود:((متاسفانه ما امروزيک تعريف واضح يک ويک تعريف حقوقى از ولايت نداريم که اين همه نيازمنداصلاحات است که به مرور زمان انجام خواهد شد.))