-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

بالاخره یک کلاه بی سر به زمین افتاد!


دستگيري و ممنوع الخروجي سمير بدرود ریيس منابع بشري سابق وزارت امور خارجه در ميدان هوايي کابل اميد دوباره به كارمندان وزارت امور خارجه داد.
مقرري های داخلي و خارجي سمير دامن اش را گرفت امروز روزي است كه بايد حساب بدهد. در مقرري های داخلي ١٠ هزار دالر و خارجي مبلغ ١٥هزار دالر از وزارت خارجه صرافي جور كرده بود.
خريدن خانه در كارته سه در مدت رياست خود، انتقال فاميل اش به كانادا و...
بزودي شعيب حبيبي معاون سابق رياست دفتروسالم وحدت ريس فعلي آرشيف عكاس رواني سابق هم اطاق اش مي شوند.
ق نادري