-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه

کابوس سقوط کندز ووارخطایی مردم

جنگ درشمال شدت گرفته و فرار مردم جدی تر شده است.


اخبار تازه واصل شده به «گزارشنامه افغانستان»، از میدان های نبرد در قندز و بدخشان حکایه از حضور لشکر های تازه دم وابسته به دسته جات تروریستی دارد. قندز محور اصلی ترانزیت جنگ به ضعیف ترین حلقه منطقه (تاجکستان) به شمار می رود. سلسله جبال تاجکستان از دو استقامت قندز و بدخشان با افغانستان چسپیده است و عبور پیاده رو های طالب وداعشِ تاجکی، قرغزی وازبک از گردنه های هندوکش به این مناطق ساده است.
در داخل حکومت بین حلقات رقیب در مورد احتمال سقوط قندز یا بخش های مهم بدخشان از سوی مخالفان بحث ها و مشاجرات غیردوستانه جریان دارد و دست کم بخش وابسته به «مجاهدین دولتی» طرفدار حامد کرزی، هواداران ارگ نشین دکترغنی را به همکاری با رزمایش جنگجویان چند ملیتی درشمال متهم می کنند. برخی گزارش ها تایید می کند که فرماندهان مجاهدین سابق تلاش دارند قیام های مردمی را به هدف جلوگیری از سقوط مناطق تعیین کننده در قندز به راه اندازند؛ اما مردم محلی چندان از جا تکان نمی خورند. سقوط احتمالی قندز، همه چیز را سرچپه خواهد کرد و حتی باعث سقوط یا بلوای «مجاهدین دولتی» خواهد شد.
خبرمی افزاید که خانواده های سرشناس تر و آنانی که اقتصاد بالنسبه بهتری دارند؛ به سرعت درحال تخلیه ولایت استند و از سوی دیگر توزیع اسلحه به مردم از سوی قوماندانان مجاهدین سابق تشدید شده است. درخبر آمده است که توزیع بی حساب اسلحه به مردمی که به وفاداری شان نسبت به حراست از شهر و تأسیسات اطمینان زیادی وجود ندارد، ممکن دراثر کدام معامله سری احتمالی، عامل سقوط سریع تر بخش های مهم قندز شود.
درین حال، از «بزرگانی» که گاه گاه از خیمه لویه جرگه یا ازطریق رسانه های بدون سانسور، از فرط دنیا داری و شکم سیری، از فتح آسمان و زمین لاف میزنند؛ خبری نیست و سکوت «بزرگان» این بار معنای دیگری دارد. رهبرانی که جامعه مدنی یا امریکا وطالبان را از زیر «خیمه لویه جرگه» می ترساندند؛ مثل یک قطره آب به زمین فرو رفته اند. ما به پایان عصر «مجاهدین» نزدیک میشویم.
یک منبع از قندز به گزارشنامه افغانستان نوشته است که وضع قندز چندان اطمینان بخش نیست و هرلحظه احتمال یک تحول غیرمنتظره وجود دارد.
درهمین حال روزنامه امریکایی فارن پالیسی می نویسد که شورشیان طالب در یک هفته گذشته حملات هم آهنگ در این ولایت به راه انداخته بر ولسوالی های دشت ارچی و چهاردره مسلط شده اند.
آنها به تلاش های خود برای گسترش نفوذ در ولسوالی های خان آباد و امام صاحب نیز شدت بخشیده اند وسعی میکنند منطقه گورتیپه در نزدیکی شهر قندز تصرف کنند چون این منطقه در امتداد راه جنوب و شمال موقعیت دارد.
نشریه در ادامه می نویسد که شاید تصرف شهر و ولایت قندز هدف عمده طالبان در سال جاری نباشد چون این ولایت شمال از پناگاه طالبان در پاکستان دور است و رسانیدن اسلحه و مهمات به آنجا مشکل می باشد و از لحاظ ستراتیژیک هم برای حکمرانی طالبان مناسب نیست.
قابل ذکر است که قندز در زمان جنگ طالبان با گروه های ضد طالبان نیز یک پایگاه اساسی طالب به شمار می رفت و ازهمین ولایت، قریب همه افغانستان را «فتح» کنند.