-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

آسیاب بن بست در قندز همچنان می چرخد.

ملیشه های طالب- داعش در برابر شبه نظامیان محلی


نشریه نیوز دیلی
نشریه نیوز دیلی یک مطلب را در مورد استخدام نیرو های ملیشه در افغانستان نشر کرده است.
در این مطلب آمده است که حکومت افغانستان صد ها ملیشه را که از سوی قوماندان های محلی کنترول می شوند، جذب کرده تا با طالبان مسلح در ولایت قندز بجنگند.
در مطلب به نقل از یک مقام آمده است که این نیروهای ملیشه به منظوری استخدام می شوند که قوای حکومتی به تنهایی نمی توانند جلو تندروان را بگیرند.
نشریه نیوز دیلی می نویسد که بدین ترتیب به این پالیسی حکومت رییس جمهور اشرف غنی هم صدمه خواهد رسید که می خواست نفوذ آنعده از مجاهدین و زورمندان را کاهش بدهد که کرسی های مهم را در حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان احراز کرده بودند.
در مطلب نشریه همچنان آمده است که جنگ در قندز به این خاطر هم قابل نگرانی است که نیرو های افغان به طور کامل نتوانستند که تندوران مسلح را از این ولایت اخراج کنند و این رویداد چند ماه پس از آن است که ماموریت جنگی نیرو های ناتو در افغانستان به پایان رسید.
در مطلب گفته شده، رو آوردن به افرادی که در دهه 1980 با شوروی سابق جنگیده اند و به نام مجاهدین یاد می شوند، برای برخی ها در حکومت افغانستان گره گشای مشکل دانسته می شوند.
این نشریه به نقل از محمد عمر صافی والی قندز می نویسد، با آنکه نیرو های افغان توانایی تامین امنیت را دارند اما این افراد در منطقه بهتر بلد اند.
آقای صافی به نشریه نیوز دیلی گفته است که حدود یک هزار جنگجوی که از سوی تعداد زیادی قوماندانان پیشین جهادی رهبری می شوند استخدام شده اند و در هفته های اخیر برای شان سلاح و پول توزیع شده است.