-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۵, دوشنبه

ادامه رهبری کرزی از «قبرسیاسی»

 دیپلومات


نشریه ده دیپلومات، به قدرت سیاسی حامد کرزی، پس از پایان دوره کاری اش پرداخته است.

عنوان مقالۀ ده دیپلومات است "چه گونه کرزی رهبری افغانستان را از قبر سیاسی ادامه می دهد."

رفیع کامبیز نویسندۀ این مقاله به این باور است که کرزی با صراحت از رییس جمهور فعلی انتقاد می کند، نفوذ خود را میان جوامع قبیله یی افزایش می دهد و با این کار اقتدار حکومت را به چالش می کشد.

 دیپلومات به گذشتۀ قومی حامد کرزی اشاره می کند و می نویسد که شیوۀ رهبری کرزی پس از رژیم طالبان، برای جامعۀ جهانی یک گزینۀ خوب بود، زیرا به نوشته نشریه، کرزی بخش زیاد زنده گی خود را در یک فرهنگ قبیله یی و اقتدار سنتی سپری کرده است.

نویسندۀ این مقاله  باور دارد که محمد اشرف غنی این فشار را حس کرده و با جدیت تلاش می کند تا محبوبیت خود را در میان رهبران قومی افزایش دهد.

دیپلومات نوشته است، هر چند ادعا می شود که خود اشرف غنی هم به یک قوم مشخص تمایل بیشتر دارد، اما او عمیقاً به آنچه از غرب آموخته وفادار است و این خاصیت او هنگام کمپاین های انتخاباتیش بیشتر واضح شد چون بالای تقویت ساختار های نظام تاکید دارد.