-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

عمر داود «زی» از حامد کرزی جدا شد.


سیاست وقدرت زبانی دارد که هر سیاستگر و قدرت طلب، آن زبان را طوری درعمل گپ میزند که همتایان و رقبایش را غافلگیر، سرگیجه و سرخورده می کند.
 سیاست در ترازوی عرف میزان نمیشود. اتهام نا مردی به آن نمی چسبد. اگر برفرض، چنین اتهامی بچسبد، تمام سیاستگران درافغانستان که فهمیده و نا فهمیده در میدان «گد» شده اند، هر یک به توان شان، «دکترای» نامردی در برابر همسویان و «ملت!» دارند. 
بربنیاد گزارش تازه از مجالس «خواص» ( به گزارشنامه افغانستان) عمر «داودزی» سابق وزیر داخله در تیم خاص کرزی- فهیم رفاقت دیرینه سیاسی خود با حامد کرزی را به هم زده و قصد دارد یک «محور» سیاسی مستقل از کرزی تأسیس کند. درگزارش آمده است که دکترصادق «مدبر» کماکان درجمع «خاصان» حامد کرزی درهمکاری فشرده با  کریم «خرم» حضور دارد. شرح گزارش درباره دکتر مدبر  به زودی...