-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه

تیم حامد کرزی درکابل فلج شد.

دکترغنی تهدید کرده بود که اگر گروه کرزی دست از سبوتاژ برندارند، دوسیه های کلان ضرار مقبل، احمد مشاهد، بسم الله محمدی و دیگران را به دادگاه می سپارد.


اخبار غیر رسمی به نقل از حامیان نزدیک به حامد کرزی می رسانند که پس از اصدار هشدار از سوی دکترغنی از کابل و عبدالله از بدخشان، گروپ کاری کرزی که با بهانه امضاء پیمان امنیتی با پاکستان برای گرفتن امتیاز از دکترغنی آماده شده بودند؛ فلج شده است.
از سه ماه پیش، درخانه کرزی فیصله شده بود که یک گروپ کاری مقابله با غنی- عبدالله تشکیل شود. براساس همان فیصله با استفاده از پول های غارتی درزمان قدرت، مراکزی ذیل تشکیل گردید:

ضراراحمد مقبل درکارته پروان
کریم خرم درخیابان 14 وزیراکبرخان
صادق مدبر درکارته چهار

این دسته، به همکاری یومیه از سوی دکترسپنتا، بسم الله محمدی، احمدمشاهد وانجنیرابراهیم سپین زاده، کار خود را شروع کرده بودند تا شرایط لازم برای راه اندازی همایش های اعتراضی درکابل را پس از سپری شدن ایام عید سعید فطر آماده کنند.

نخستین شعار سیاسی آن ها این بود که دولت غنی ضمن الغای پیمان امنیتی با پاکستان، از «ملت!» عذر خواهی کند. آن ها حافظه خود را به کار نگرفتند که در 13 سال به خاطر کدام تخطی ها و تباهی هایی که راه انداختند از «ملت» پوزش طلبیدند؟
 اما این گروه ناگهان با ضد حمله از سوی دکتر عبدالله ( درسخنرانی بدخشان) و به طور سری با اعزام یک دسته از بزرگان به خانه کرزی از سوی دکترغنی، رو به رو شد.

این گروه ساده لوح که از سیاست خارجی فقط همان الفبای کلاسیک آن را در دماغ خود حبس کرده و از درک تحرکات منطقه و تقابل استراتیژیک درحوزه افغانستان خود را معاف کرده اند؛ ناگهان متوجه شدند که پرونده های زیادی از کارکرد های 13 ساله شان در اختیار استخبارات بین المللی و همچنان دفاتر دولتی وجود دارد و اگرقرار باشد دادگاهی ویژه به آن پرونده ها رسیده گی کند، همه اعضای گروه شورش، جای شان درزندان پلچرخی خواهد بود.

دیدار رو در روی دکترغنی با کرزی با آن همه لطف وتبسم و احترام ظاهری، فضایی بسیار تلخ داشت و دپلوماسی آخرین هشدار، به خوبی به حامد کرزی تفهیم شده بود. اکنون خبرها می رسانند که اعضای گروه سبوتاژ به  شدت هراسان شده و دفاتر خود را تعطیل کرده اند. این دسته که فاصله میان مغز و جیب شان بسیار کم است، به کرزی اطلاع داده اند که قادر به ادامه کار در دفاتر تازه مفتوح شده، نمی باشند. به خصوص، دوسیه های ضرارمقبل، احمد مشاهد و بسم الله محمدی بسیار سنگین است و همه مدارک ثقه درمورد تخلفات آنان در دسترس حکومت قرار دارد.
عمل متقابل حکومت در برابر گروه سبوتاژ، اختلافات میان غنی وعبدالله را نیز دربسیاری جهات کاهش داده است.
ازین قرار، غوغا سالاری به نام پیمان با پاکستان وحکومت موقت، درسکوت سنگینی دفن شده است.