-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

افشاگری؛ نیرویی استعمال نشده درافغانستان

حاشیه یی درباره اهانتی نا مردانه به امین «بانک»


چرا شخصیت روزنامه نگاران همیشه در برابر تفنگ سالاران خرد می شود؟

وای ازین افسرده گان

فریادِ اهلِ درد  کو

به تصورمن، علت اصلی آن است که معمولاً پس از حمله واهانت به یک مجری رسانه، واکنش های حق طلبانه و پیگیر، از سوی کارکنان رسانه ها فروکش میکند. گزارشی مینگارند و می گذرند.
تأسف دو برابر این است که فردی که هدف قرار میگیرد؛ به جای آن که قدرت قلم خود را برای رویارویی با شخصیت شکنان بیشتر بپالاید، سعی می کند دیگران از وی دفاع کنند و یکی دو روز بعد، خود گوشه انزوا رفته و شغل بی غرضی پیشه می کند.
در دنیای امروز، به ویژه در افغانستان هیچ کس خود را ملزم به دفاع از فرد دیگری نمیداند. پیام انوشه بیان «بنی آدم اعضای یکدیگراند» صرفاً درهیأت یک بیت شعراز روان آدم ها عبور می کند و هرگز به قوه یی که مقاومت را آهن وار بگذازد؛ مبدل نمی شود.
ژورنالیست امروز، از قدرت رسانه آگاه است؛ مگر بعد از آن که نامردانه مصدوم می شود؛ قدرت استفاده متقابل از «قدرت رسانه» در روحش می میرد. نصرت الله، صالحه سادات، وده ها تای دیگر، زیردیوار بی واکنشی و بهره وری از اعجاز مقاومت قلم ( دست کم برای دفاع از خود شان) له شدند.
وقتی مقاومت در روح فرد فلج می شود؛ هیچ کسی خودش را برای ستاندن داد وی از بیداد، به درد سر نمی اندازد؛ چون میبیند که خود شخص، تقدیر خودش را پذیرفته و از بیم صدمۀ بیشتر، سایه سان، از معرکه در رفته است.

وحشتناک است که رسالت مند قلمرو قلم و ژورنالیزم، تن به گمشده گی داوطلبانه بدهد. اهانت خشن به امین «بابک» تازه ترین بخش سریال درنده خویی تفنگداران علیه اهالی اطلاع رسانی است؛ تفنگدارانی که درگذشته، خود از تفنگ می ترسیدند.

 من هرزمانی که از وقوع این گونه رویداد ها مطلع میشوم، درهمین گوشه دنیا، احساس خشم و خمیده گی کمرم را خم میکند؛ اما به زودی بر شمشیر قلم و اراده آهنین دربرابر اشرار، بوسه میزنم وراحت می شوم. سخن به درازا نمی کشم که همه بدتر از من رنجور اند.
فقط به اقشار و نهاد های مختلف ژورنالیستان درافغانستان پیشنهاد می کنم که به قدرت زنده مبدل شوید که سران اشرار از جنس جهادی و غیرجهادی ( موش وچموش های پول ساز که با قدرت نا مشروع دهان جوال میگیرند) ازشما حساب ببرند. دنیا از کنار شما می ایستد؛ مشروط براین که قدرت واکنش جمعی را از خود تبارز بدهید.

خواب سران اشراررا فقط با کارجمعی می توانید آشفته کنید. وادارشان کنید که به حضور شما کرنش کنند. وضعیت را طوری سازماندهی کنید، هرگاه که از خواب بلند می شوند؛ زود تر به برگه شما در شبکه اطلاع رسانی عمومی (مجازی) مراجعه کنند. 

همه چیز دراختیار شماست. تفنگ و قدرت فوق تصور دراختیار شماست که یک سر آن، با دستی که می نویسید، و سر دیگر آن، به مغز و معنویت شما متصل است. این ابزار مقاومت در دست اشرار قرار ندارد.
هیچ نیازی نیست تا به مالکان نهاد های مطبوعاتی محتاج باشید. در چهارچوب دسته های پنج تا ده نفری فعال، صفحه های مستقل درفیس بوک افتتاح کنید.
 آنگاه با تمام قدرت و شورواشتیاقی که درکشف و تحلیل و دسترسی به اسرار خیانت شبکه های اشرار دارید، درهمکاری مشترک، سری و بدون گذشتن سرسری از مسایل، مدارک و کارنامه های مستند تفنگداران، نخبه نما های پوسیده مغز و هم پالکی های شان را جمع آوری کرده و به طور منظم دست به افشاگری بزنید.
تکرار میکنم: دست به افشاگری فراگیر علیه تفنگداران و اشرار تازه به دوران رسیده بزنید. قدرت افشاگری اگر دست مدیریت و به کار گرفته شود؛ شبکه های اشرار را از خانواده تا محل کار، از مخفیگاه ها تا اسراری که به زور پول پنهان داشته اند؛ تباه می کند. 
قدرت افشاگری درشبکه های اطلاع رسانی بیست وچهارساعته، هر اهریمنی را می تواند درهم بشکند وهر خاینی را مثل موش به غارهای انزوا می گریزاند.
می بینید که همه چیز در دست خود شماست... حرکت کنید... 
بخش عمده کار را می توانید به دوش من بگذارید. به این آدرس:
rmamoon20@yahoo.com