-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ تیر ۳۰, سه‌شنبه

معلوم میشود ادعای دکتر وردک درست بوده!

یادداشتی از محمد اکرام «اندیشمند»

ادعای فاروق وردک آخرین وزیر معارف افغانستان در حکومت حامد کرزی با لحن بسیار صریح و حاکی از اطمینان کامل مبنی بر اخذ هفتاد ملیون دالر توسط مقامات دولت حاکم در برابر امضای توافقنامۀ امنیتی با پاکستان، از جدی ترین و بی سابقه ترین ادعای یک وزیر کابینه در یک صد سال اخیر تاریخ سیاسی افغانستان است. این ادعا که مشروعیت و اعتبار دولت فعلی افغانستان و رهبری آن را به شدت مخدوش و متزلزل می سازد، قوۀ قضایی دولت را به عنوان رکن مستقل و متعهد به تامین عدالت در معرض امتحان جدی قرار می دهد. نهاد قضایی و همچنان دادستانی(سارنوالی) افغانستان بر مبنای وجیبه و مکلفیت قانونی و ملی خود باید این ادعا را بصورت جدی و سریع مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. درستی و نادرستی ادعای وزیر پیشین معارف که از فروش افغانستان در برابر هفتاد ملیون دالر به سازمان استخبارات نظامی پاکستان(ISI) سخن می گوید، باید مشخص و روشن شود. اگر نهاد های متذکره و رهبری دولت در برابر این ادعای بسیار بی سابقه و شگفت آور، سکوت و بی تفاوتی اختیار کنند، در واقع درستی و صحت این ادعا تثبیت می شود.