-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

لشکرکشی مرموز جنرال دوستم

قلع وقمع کردن دسته جات تروریستی درشمال، نا ممکن است. چون مردم محل، نسبت به دولت، بی اعتماد و نسبت به داعش وطالب، وحشت زده وترسان اند.


جنرال دوستم که به میدان جنگ فاریاب داخل شده در گفت و گو با طلوع نیوز به طور غیرمنتظره فاش کرد که شماری از اعضای حکومت افغانستان با شورشیان طالب دست همکاری داده اند. وی گفت مراجع امنیتی وظیفه دارند تا این عناصر را به مردم افشا کنند. جنرال دوستم با آماده گی قبلی، تهدید های رسانه یی و چند گروه از واحد های ملیشیایی ازبک تبار، قصد دارد به خطرات رو به افزایش داعش و طالب در شمال، مبارزه کند.
آیا واقعیت قضیه به همین اندازه ساده است؟
وی گفت بعد از سرکوب شورشیان و اعاده ثبات در فاریاب، پرده از چهره های طرفداران دولتی طالب  درداخل حکومت خواهد برداشت.
هدف جنرال دوستم چه کسانی اند؟ 

آیا وی حلقاتی از نزدیکان دکترغنی را به همکاری با داعش وطالب متهم می کند یا آن که جرگه رقبای خود در «شورای اجرائیه» را به داشتن ارتباط با داعش و طالب ملزم می سازد. شاید با هردو جناح، درافتاده باشد. گذشته سیاسی جنرال دوستم نشان می دهد که وی درحساس ترین شرایط تصمیم می گیرد که طومار تمام معادلات را درهم بپیچد. اما دروضعیتی که امریکا درصحنه حاضر است، بعید است که دوستم به اقدامی نظیر آن چه در برابر دکترنجیب الله ،  و دولت استاد ربانی متوسل شد؛ دو باره بر همان فارمول اتکا کند.
برخی بدین باورند که جنرال براساس فرمان دولتی، صرفاً مأموریت دارد که دسته جات داعش وطالب را از فاریاب برون براند تا به مناطق مهم دیگری در شمال، وضع الجیش بگیرند. سکوت رهبری سیاسی درکابل، همین گمانه زنی را تقویت می کند. شاید با شروع دور دوم مذاکرات با طالبان درچین، دولت مرکزی همان گونه که وعده کرده، با اعتماد به نفس و دست آوردهای نظامی درمیدان رزم، به مصاف سیاسی طالبان برود.
حاصل جمع این مسایل آن است که صلح با طالب، یک فارمول جبری است که ازسوی امریکا طرح شده است.

درظاهر امر، به نظر می رسد  با سقوط احتمالی فاریاب، وضع از کنترول بیرون می شود. تناقضی که به چشم میخورد این است که دکترغنی از طالبان به عنوان افراد سیاسی و واجد تفاهم و شراکت سیاسی نام می برد؛ اما دوستم درین مصاحبه مشخص کرده که طالبان «دشمن افغانستان » اند و هرگز آنان را «برادر» خطاب نمی کند. یا تسلیم وخلع سلاح شوند یا نابودی در انتظار شان است. درجنگ جاری خطراتی هم وجود دارد که ممکن است وضع طوری تغییر کند که این آخرین جنگ جنرال دوستم باشد.
محور بلخ که جزو اصلی جریان «دلواپس» در تحولات اخیر می باشد، با جدی تر شدن تحرکات دوستم در شمال، ظاهراً خاموش است. اظهارات جنرال دوستم نشان می دهد که یک دولت جدید در جوار «حکومت موازی غنی- عبدالله» درحال زایش است.