-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۹, جمعه

دهل اختلاف درگردن ملا حسن

تشکیلات «موازی» طالبان همانند حکومت «موازی» درکابل عرض وجود کرد.

پس از تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، در رهبری این گروه روی تعین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر طالبان اختلافاتی شدید به میان آمده است.

ملا حسن رحمانی عضو شورای کویته طالبان می گوید: باید پسر ملا محمد عمر به حیث رهبر طالبان تعین می شد، نه ملا محمد اختر منصور که دیروز خبر آن پخش شد.

 ملا رحمانی در مصاحبۀ اختصاصی با رادیو آزادی گفت: او و اکثریت اعضای شورای کویته از تعین ملا اختر محمد منصور بحیث جانشین ملا محمد عمر ناراض اند.

رحمانی که به ملا حسن آخند مشهور بوده، یکی از نزدیکان ملا محمد عمر است.

او در جریان حاکمیت طالبان والی قندهار بود، در حال حاضر عضو شورای رهبری طالبان مشهور به شورای کویته است .

ملا حسن آخند که از شهر کویته پاکستان صحبت می کرد گفت: رهبران طالبان مانند ملا عبدالرزاق آخند و ملا عبدالقیوم آخند، مولوی یعقوب پسر 23 سالۀ طالبان را برای جانشینی پدرش، مناسب می دانند.

پس از اعلان مرگ ملا عمر گفتگو های صلح بین حکومت و طالبان افغان که قرار بود امروز برگزار شود، به تعویق افتاد.

ملا حسن رحمانی می گوید: در رابطه با مذاکرات صلح اختلاف نظر میان ملا محمد اختر منصور و دیگر رهبران طالبان وجود ندارد. اما این مقام رهبری طالبان تأکید کرد که انفاذ قوانین شریعت هنوز هم یکی از شروط مهم طالبان به شمار می رود.