-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۷, چهارشنبه

داعش والقاعده، فرزند افکار جوامع شماست!

نوشته از: لينا روزبه حيدري
اشاره: درین نگاشتۀ فشرده، صدای آواری غمناک، حتی از درون خود آدم شنیده می شود.


من در هر پستی که در مورد طالب و داعش و القاعده و بوکوحرام و الشباب و تمام این گروه های ادمکش نوشتم یک تعداد فقط یک نظریه دارند که این گروه های ساخته امریکا و اروپاست!!!.....اگر به ادعای شما این گروه ها ساخت امریکا یا اروپاست یا کوریا شمالی یا شاخ افریقا یا کره مریخ و مشتری، ولی زائیده مفکوره های جوامع شماست!!
چرا کسی نمی تواند گروهی برای مثلا مسیحیان بسازد که صلیب بر دست بروند به همان کشور های مسیحی کلیسا ویران کنند و مسیحی مذهبان یکدیگر را به نام کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان، انتحار کنند و قتل عام!! مثل مسلمان ها که یکدیگر را در مسجد و با انتحار میکشند و در برخی دیگر کشور ها بنام شیعه سنی یکدیگر را قتل عام میکنند!!.......چون مسیحیان دین خود را درک کرده اند و عقل دارند و ان هم عقل سالم!
چرا کسی نمی تواند یکی از این گونه گروه ها را برای هندو مذهبان بسازد که یکدیگر را قتل عام کنند، یا برای بوادیی بسازد که بودایی دیگر را بکشد، یا برای کنفوسیوس مذهبان تا یکدیگر را بکشند، یا یهودیان تا یکدیگر را بکشند.
چرا این جوامع اسلامی است که سالهاست کان وحشت و قتل عام شده است و هر گروه متشکل از مسلمان، تحت نظارت مسلمان، به اراده مسلمان و با جنگجوی مسلمان در کشور اسلامی به قتل عام ملت بی گناه مسلمان، قتل عام زن و کودک و مرد مسلمان میپردازد!!!
چرا همیشه این گروه ها در فقیرترین و بیسوادترین کشور های اسلامی مثل افغانستان (نه عربستان سعودی یا ایران) از حمایت بیشتر برخوردارند !!
چون ما مسلمان ها دین را درک نکرده ایم و با جهالت خود این زندگی را که از مرگ بدتر است برای جوامع خود انتخاب کرده و اجازه داده ایم تا برایمان گروه بسازند و مثل قاطر انرا تعقیب کنیم و حمایت! و بخاطرش قتل عام گردیم ولی باز هم از تحجر باز نگردیم...با عرض معذرت این کودنی ات جوامع خود ماست که به این گروه های وحشی زندگی میدهد و انها را به تکامل می رساند!
در سیاست، اوضاع هر جامعه، تهدید به هر جامعه و نوعیت تخریب هر جامعه، بر مبنای مفکوره و سطح فهم و درک ملت ان صورت میگیرد.......داعش و طالب و القاعده و هر گروه دیگری نیز انعکاس از جوامع ماست و از طرز فکر و فهم ما، تا جهالت و تحجر باشد هر کو بخواهد میتواند شما را این گونه به دست خودتان قتل عام کند!!....از خود گله کنید از مغز های تار عنکبوت گرفته خود، نه از انانی که میداند نقطه ضعف شما در کجاست و به دست خودتان، نقشه خود را عملی میسازد!