-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

استاد سیاف با یک نقشه جدید؛ به زودی

خطوط و استقامت این تشکیل تازه به زودی درکابل اعلام می شود.

خبرمی رسد که یک محور «مقاومت» تحت رهبری استاد عبدالرب رسول سیاف آخرین رهبرجهادی حاضر درمیدان ضد طالب درحال شکل گیری است.
 این درحالی است که رهبران نارنجی تر «مجاهدین» قرار است به زودی یک شورای «درباری» درکابل اعلام کنند.

 حرکتی که به ابتکار سیاف سامان یافته، به زودی رسانه یی می شود. نکته جالبی که درمورد گروه جدید دراطراف سیاف گفته شده این است که این حرکت ظاهراً قصد دارد از دست درازی های حامدکرزی در امور مجاهدین جلوگیری کند.

 آیا این نکتۀ جالب ممکن است حاصل دیداراخیرِ یک تعداد سفرای قدرتمند غربی درکابل با استاد سیاف باشد؟