-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۷, شنبه

برق نوک خنجر درپاکستان

نگرانی و هشدار باش از ضد حمله شبکه های جاسوسی افغانستان بر پاکستاندرمحافل رسانه یی پاکستان در بارۀ بیم و هراس از عکس العمل افغانستان بر اهدافی در داخل پاکستان صحبت می شود. طبق یافته های منابع انفرادی که با استفاده از یک رشته ارتباطات شخصی حاصل آمده، ناظران رسانه یی پشاور، می گویند که ضد حمله از سوی شبکه های جاسوسی افغانستان حتمی است اما مسئولان پاکستانی به شدت درتلاش آدرس هایی اند که قرار است به عنون نقاط ضربه انتخاب شده باشد. 
ترس حلقات سیاسی و رسانه یی درپاکستان این است که عامل اصلی ضد حمله، هندی ها اند و مجری عملیات، سازمان های مخفی امنیت افغانستان مستقر در شهرهای پاکستان خواهد بود. رفع سوء اثرات برخاسته از ناکامی های دولت کابل در وفاداری به مفاد پیمان استراتیژیک با هندوستان، چندان دشوار نیست؛ به شرطی که امریکایی ها مداخله نکنند. ضربه های زنجیره یی بر کابل، اهداف بالاتر دارد که نخستین فاز آن، ایجاد مقدمات برای یک تصفیه داخلی در سطح دولت و حکومت افغانستان است.
هشداری سخنگوی امنیت ملی افغانستان در خصوص گرفتن انتقام از پاکستان، اعلام کرد، باعث یک سلسله تدابیر آماده باش در مناطق مرزی شده است.