-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

دکترغنی با حبس خبر مرگ ملاعمر به قدرت رسید.

سازش دو سازمان جاسوسی با دولت سیال شبکه آغا خان 


حبسِ خبرمرگ ملاعمر به مدت دوسال، به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و احتمال پیچیده تر شدن جنگ وهرج ومرج درافغانستان رابطه یی قاطع داشت. اگر خبر مرگ وی از یک نقطه، به مطبوعات میچکید؛ انتخابات افغانستان به هنگامه یی برای ایجاد سلطنت انارشیزم سراسری مبدل می شد.
سازش پس پرده بین آی، اس، آی و سازمان جاسوسی امریکا – سیا- در قرنطین خبری مرگ ملاعمر، دکترغنی را برمسند قدرت فراز آورد.
نقش شبکه خدماتی وابسته به پرنس آغا خان درپاکستان درین قضیه، هم سطح سازمان های جاسوسی بود. ملاعمر در شفاخانۀ دانشگاه آغا خان درکراچی تحت مداوا بود و درهمان جا چشم از دنیا پوشید. از رئیس دانشگاه تا دکتران آن جا لحظه به لحظه در جریان ماجرا قرار داشتند. شبکه آغا خان درپاکستان، تاجکستان وافغانستان یک دولت بدون قلمرو، اما حاضر درهمه جا و مطلع از اسرارِ سرنوشت ساز تشکیل داده است. درحال حاضر، پایگاه های آغا خان افزون بر نواحی گسترده و دشوار گذر بدخشان افغانستان، در مناطق «دولاب»، «قاروغ» و «نوراک» تاجکستان فعال است.
برخی شایعات به این موضوع اشاره می کنند که شبکه آغا خان یکی از سلاطین قاچاق و ترانزیت مواد مخدر درمنطقه است وحتی برخی مدعیان انفرادی روایت کرده اند که حلقات قاچاق برمحور مارشال فهیم و قوماندانان ووالیان فعال درمسیر عبور مواد مخدر، با شبکه های آغا خان درهمکاری قرار داشته اند.
شاید این موضوع تصادفی نبود که طالبان هیچ گاه تیغ ستیزی گری با تأسیسات و حلقات اسماعیلی ها تیز نکرد وظرف چهارده سال، هیچ حمله یی بر اهداف نظامی یا غیرنظامی متعلق به مارشال فهیم نیز انجام نداد. مارشال فهیم درپاداش آن همه روابط اعلام ناشده، درتبانی با حامد کرزی، موفق شد که تمامی افراد مسلح طالبان را که از میدان های جنگ به بهای خون بسیاری از فرزندان مملکت به دام افتاده بودند؛ از زندان ها آزاد کند.
علت اصلی انزوای فهیم دردوره «مقاومت» به وسیلۀ شادروان احمد شاه مسعود، همین موضوع بود و علاوتاً وی بدون اطلاع مسعود درتبانی با گروه مافیا، دست به چاپ اسکناس های ده هزاری در مسکو زده بود. شماری میگویند یکی از عواملی که فهیم را یاری می کرد؛ خلیل «فیروزی» بود که اینک زیردیوارِ اشتباهات خود کمرشکن شده است.
درهرحال، جزئیات آن چه درشفاخانه آغا خان دردانشگاه اسماعلیه درکراچی اتفاق افتاده، در اختیار مسئولان آن ها قرار دارد. مجریان رسانه ها درکابل وپاکستان، باید از آن ها اطلاعات ثقه را طلب کنند.
 اسماعلیه ها از سال ها به این سو، در «دوبدخشان» ( تاجکستان وافغانستان) تمهیدات سراسری زیرساخت های یک دولت قوی کوهستانی را طراحی کرده اند. قراراست دربام آسیا، شبکه یی استیلا یابد که فنون اجرای امور را همچون یک دولت سایه درهمه کشور ها فراگرفته است.