-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبه

نیش زنی نیویورک تایمز به جنرال دوستم

هم ملیشه ها، هم طالبان یونیفورم ندارد وهر گروه از کلاشینکوف و وموترسایکل استفاده می کنند.

روزنامۀ نیویارک تایمز در مورد حضور عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان در نبرد علیۀ طالبان و نگرانی های برخاسته از آن نوشته است.

یک نگرانی به نوشتۀ روزنامه، بازگشت به ملیشه هاست.

در ادامۀ این مقاله آمده که هم طالبان و هم ملیشه های محلی یونیفورم ندارند و هر دو از کلاشنیکوف و موترسایکل استفاده می کنند.

مردمان محل به نیویارک تایمز گفته اند که هم طالبان و هم ملیشه ها در سوختاندن و چپاول کردن دخیل اند.

ایشان قل هفتاد ساله یک باشندۀ فاریاب به روزنامه گفته است که او وادار به ترک خانه اش در ولسوالی پشتون کوت شده است.

او افزوده که شورشیان امسال همه حاصلاتش را گرفتند و اکنون ملیشه ها هم این کار را شروع کرده اند.

به گفتۀ ایشان قل ملیشه ها هم مردم را می زنند و می کشند و سهم خود را می خواهند.

او به نیویارک تایمز گفته که ملیشه ها تفنگ گرفتند که امنیت بیاورند ولی خودشان در چور و چپاول دست دارند.