-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۵, یکشنبه

«صفحات شمال» درآستانۀ یک زلزلۀ سیاسی

گزارش های می رسانند که ادعا ها درخصوص ائتلاف یا اشتراک مساعی بین جمیعت و جنبش ملی نادرست اند.


اطلاعاتی از منابع متفاوت در دست است که دولت کابل درتلاش یکسان سازی رهبری جنگ در صفحات شمال است. جنرال دوستم نیز پردۀ ابهام درین مورد را یکسو کشید. 
او گفت: این جنگ فاریاب، قیصار و المار نیست، جنگ نجات شمال و افغانستان است. ما این جنگ را به امید خدا می‌بریم و در سرتاسر افغانستان می‌بریم.
اعلام گسترش جنگ به سراسر شمال و افغانستان از زبان معاون اول ریاست جمهوری، بیانگر آغاز کارزار به هدف یک دست سازی رهبری سیاسی و نظامی دهلیز شمالی کشور است. این درحالی است که طالبان با تصرف منطقه آقتاش ولسوالی خان آباد ولایت کندز، قصد دارند با انسداد شاهراه کندز- تخار، پایگاه سرنوشت ساز یعنی کندز را مانند سال های هفتاد، درکنترول خود در آورند.
مدیریت بین المللی از چند دسته گی درشمال به خوبی بهره برداری می کند؛ اما درنهایت طرفدار استقرار یک رهبری قایم و قابل اطمینان است که از دولت کابل بی هیچ قید وشرط، فرمان ببرد. نامزد اصلی این جایگاه، ظاهراً جنرال دوستم است.
دور خوردن لشکریان جنرال دوستم از فاریاب به سوی کندز و تخار، فضای تنفس برای فرماندهان و مناطق تحت ادارۀ جمیعت اسلامی را مختنق می سازد. این درحالی است که «گزارشنامه افغانستان» به اطلاعاتی دقیق دست یافته است که نشان میدهد، اخبار و آوازه های قبلی در بارۀ ائتلاف یا اتحاد نظامی جمیعت اسلامی و جنبش ملی حقیقت ندارد. درصورت وسعت دایره جنگ، ممکن است جمیعت اسلامی برای حراست از ساحه حیاتی خود، جبهات تازه یی را در برابر جنرال دوستم بیاراید.
جمیعت و جنبش درشرایط حاضر مانند همیشه درخط رقابت و حد اعلای شکاکیت نسبت به اهداف همدیگر ایستاده اند. حزب اسلامی نیز با تولید شکاف میان آن ها به سختی تلاش هایش را گسترش داده است.
حضور کلیدی جنرال دوستم در جنگ علیه تروریست های چند ملیتی، یک باریکی دارد. اکثر دهشت افگنان، ازبک های آسیای میانه اند که در چهارچوب حرکت اسلامی ازبکستان وارد شمال افغانستان شده اند.