-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

حنیف اتمر؛ مشاور امنیتی محال اندیش

مشاور شورای امنیت ملی باید تا دیرنشده، از دو فعال رسانه یی پوزش بطلبد.


«کابل تاکسی» دردنامۀ انسانی است. تابلوی ریخت وپاش امید ها برای رسیدن به آرمانشهری است که آحاد مردم آن را گم کرده اند. آن چه واقعه نگار این برگه تا حال نگاشته، تا این دم، چیزی است درحد ترکیدن های کوچک یک بغض ناکرانه پیدا که درسینۀ هر جوان و سالمند این خطه میجوشد و خموشانه از درون به روح آدم سیخ میزند.

جماعت روزنامه نگار و قلمداران فعال درشبکۀ اجتماعی، به ناگه از برکت اشتباه توتالیتاری حنیف اتمر، ضمن آن که طلایۀ خوش قدمی را به پیشواز گرفتند؛ متوجه شدند که قدرت اطلاع رسانی آن ها بالاتر از اسلحه، پول، مافیا و عصبیت سنتی است. کابل تاکسی اکنون پرچم با اعتبار اعتراضات مدنی و اجتماعی است.
حنیف اتمر چرا دو فعال فرهنگی را استجواب کند؟

از جمع مشاوران حنیف اتمر لااقل یک کسی جرئت کند و کتابچه قانون رسمی آزادی بیان را که در اسناد تقنینی کشور درج است و سال هاست که نافذ است، به ایشان بدهد که مطالعه کند.
اگر فردی مجری هوشمند «کابل تاکسی» باشد، به بازجوی امنیت ملی خودش را لو می دهد؟ جنگ با افکار عمومی، بسیار خطرناک است. هرکه با شبکه های اطلاع رسانی درافتاد؛ برافتاد. فقط یک راه مصالحه یا جبران این بی سنجشی برای مشاور شورای امنیت ملی وجود دارد که تا دیر نشده، از مجمع اطلاع رسان ها، به خصوص از مجری «کابل تاکسی» درعالم نا شناسی، پوزش بخواهد.
حنیف اتمر حالا یک کابوسی دربرابر خود دارد که نه قابل دسترس است ونه قابل سرکوب و پیگرد. افکار عمومی جواب گزنده یی به اتمر داده است. آن ها نوشته اند که شما باید نگران لاری های مواد انفجاری باشید تا این که امنیت ملی برای ارضای احساسات شخصی یک فرد، وظیفه اصلی را فراموش کرده و به مردم آزاری روی آورد. اگر کارشیوۀ کابل تاکسی با فن آوری های حرفه یی دیگر، برای شبکه وقایع نگاران جوان، الگو شود، قدرتی درعرصه مدیریت مغز ها ظهور خواهد کرد که حکومتی های ظالم و خائن را به فرار مجبور خواهد کرد. از کجا معلوم، که قدرت بسیج مردم معترض، به مرور بر محور «کابل تاکسی» تشکیل شود؟