-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

اندک اشتباه سیاف، تاوان دردناک دارد.

تمرکز تلاش های دپلوماتیک بر پاکستان است وماجراجویی علیه دولت کابل، اعلام جنگ با جهان است.


رفت و آمد ها به اقامت گاه استاد سیاف درحال افزایش است. قوماندانانی که با پول ساخته شده و درحالت کم پولی هیچ شده بودند؛ فکر می کنند آفتاب بخت دو باره طلوع کرده است.

اما از میان مراجعانی که با پروپوزل های عامیانه تشریف می آورند، خاطر استاد سیاف بیشتر از دیدن دو نفر ( ضیاء مسعود و دکترعبداله) سخت رنجه شده است. مصاحبت هرچند کوتاه با آنان، سیاف را ده سال پیر و خسته می سازد. ضیأ مسعود، اگر غیر از یک همدردی برسبیل این سخن نرم و قراردادی که «خوب شد خطر از سر استاد سیاف گذشت» به پغمان رفته باشد، بیهوده رفته است.
 دکترعبدالله نیز به رسم ظاهر، چنین کرد و پوره درک کرده است که  قانع ساختن استاد سیاف در برابر حرکت شورای جهادی بازسازی شده ( آن هم بدون سیاف) یک خیال باطل است. اما انکشافاتی که درحال وقوع اند، غیر ازین که آخرین رهبر مجاهدین را سوهان بزنند، حاصل دیگری نخواهد داشت.

سیاف قادر به جنگیدن با زمان نیست و دوران هیاهوی جهاد نیز سپری شده است.

زمان کنونی، زمینه های مساعدی را به وجود آورده است که مأموریت طالب و مجاهد طی یک پروسه ( که آغازشده) به طور همزمان مختومه اعلام می شود. توجه عمومی به سوی نبرد استراتیژیک در سطح کلان معطوف است و اوقات تلخی مجاهدین چیزی را تغییر نمی دهد.
 یک بار به مصاحبه وزیرخارجه آلمان درکابل دقت کنید؛ جامعه بین المللی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست تا گروه های ریزرفی و خود سر مسلح فرصت یابند مجدداً جنگ افزار های خود را از صندوق ها بیرون بیاورند. گوشه چشمی هم به سفر سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا به اسلام آباد داشته باشید؛ اندکی حساب دست تان می آید. این که چه هیاهویی در پس پرده روان است، بماند که گذشت زمان همه چیز را آهسته آهسته رو کند.

 تمرکز تلاش های دپلوماتیک بر پاکستان تشدید شده تا شرایط جامعه جهانی را که در نامه خاص دکترغنی عنوان رئیس آی،اس، آی، راحیل شریف و نواز شریف مرقوم گشته بود؛ بی قید و شرط بپذیرد. هرگونه مزاحمت داخلی از نوع جهادی آن، درین اوضاع باریک، پی آورد نا خوش آیند دارد. زیرا نه شوروی است که کسی از سرپاره پاره اش کند و نه دیوار برلین بازسازی شده است.
قیام سیاف علیه همتایان جهادی، یک تهدید است و احساس نگرانی وتهدید، بازار اسلحه را گرم می کند. 
تنش وتلاش هایی که در سطح منطقه و جهان پیرامون یکسره کردن یا انتقال بحران افغانستان به قلمرو های دیگر جریان دارد، به حدی کلان و پیچیده است که رضایت یا نا رضایتی استاد سیاف یا اسماعیل خان و یا بسم الله محمدی نسبت به آن از کمترین جدیت برخوردار است. هواداران استاد سیاف مسئولیت دارند نکات عمده سخنان وزیرخارجه آلمان را به آقای سیاف تشریح کنند. آن چه این کمینه می تواند عنوانی استاد سیاف پیام بدهد این است که اگر این بار اندکی درمحاسبات خود لغزش کند، زیاد افگار خواهد شد.
چهره ها و مدعیانی قرار دادی که دور ایشان حلقه زده اند، حتی توان دفاع از خود را در روز حادثه نخواهند داشت. گزارش های تحلیل شده از مجاری مختلف بازنمای این واقعیت اند که سیاف و عناصری که پس از 14 سال از قدرت به زیر آمده اند؛ هرگز دو باره فرصت بازگشت به سکوی قبلی را ندارند. اکثریت آنان، دوسیه های بسیار سنگین فساد و جرایم دارند. بازهم اگرجرئت دارند که هنوز پهلوان عرصه اند؛ یک بار می توانند آزمایش کنند.