-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۳, جمعه

موضع گیری شورای منافقین اسلامی

بین سخنرانی مولوی های کابل و «شورای علما» زمین و آسمان فرق است.
اشاره: مولوی های کابل نشین درمیدان مرگ (شاه شهید) خط دادخواهی و شجاعت خود را ترسیم کردند؛ اما مفت خوران شورای علما، حدیث ذلت میخوانند.


نوشته: عبدالحی خراسانی
لحن دو گانه و اجتهاد منافقانه ء نهاد به اصطلاح شوراى علماى كشور !؟
اول كه اعلاميه اى شوراى علما را ديدم خوشحال شدم كه اين جماعتى برآمده از بدعت سياسى عصر امويان ممكن است به اقتفاء علماى كابل با صداقت و شهامت از نيروهاى امنيتى ، نظامى و رويكرد نظام در برابر گروه تروريستى و شيطان صفت طالبان موضع شديد بگيرند و دولت را حمايت نمايند ، اما نگو كه اصل هدف آنها تضمين علف بوده است كه از طويله اى حكام فاسد سعودى مى آيد !؟
اين جمع وقتى راجع به انفجار هاى كابل و لوگر مى رسند حتى جرئت نام بردن از گروه تروريست طالب را ندارند و از استفاده واژه هاى تروريست و اقدام تروريستى اجتناب مى ورزند و مخاطب شان ( طرفين درگير) مخالفان مسلح و.. است .
اما در كمال تعجب زمانيكه به حادثه اى انفجار مسجد كشور سعودى مى رسند آن اقدام را تروريستى مى خوانند و فاعل را تروريست ، كه بدون شك همينطور است .
اما سوال اينجاست كه چرا انفجار هاى كابل و لوگر را تروريستى نمى دانند و حتى نام فاعل را نمى برند و در تمام اعلاميه يك بار از گروه شيطانى طالب ياد نمى نمايند !؟
و از همه جالب تر اينكه يكبار واژه " قيادت" را در باره ملا عمر بكار مى برند !
مگر خون فرزندان سرزمين فرهنگ و تمدن كابل مقدس از شهروندان عربستان سعودى رقيق تر است ؟
خدايا به اين جماعت برآمده از بدعت سياسى عصر امويان علم و خرد و انصاف إعطاء كن !