-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

لشکر «خدا»، به نام «مرتد» کشته می شود!

اندیپندنت 
اشاره: طالبان که شریک فکری القاعده است؛ در داوری داعش، «مرتد» اعلام می شود؛ حالا تصور کنید که پلان داعش دررابطه با «مجاهدین راه حق» چه گونه خواهد بود.


روزنامۀ اندیپندنت به موضوع اعدام گروه از مردان در افغانستان پرداخته است.

گروه دولت اسلامی ده مرد را در افغانستان به اتهام ارتداد منفجر ساخته است، عنوانِ مقاله یی روزنامه است.

در ادامۀ این مقاله آمده که گروه داعش با انتشار یک ویدیو صحنۀ اعدام ده مرد را نشان می دهد که ممکن است اعضای گروه طالبان باشند.

درین مقاله آمده که در ویدیو نشان داده می شود که همۀ این مردان با مواد انفجاری کشته می شوند.

در مقاله می خوانیم که این مردان ظاهراً به اتهام ارتداد اعدام شده اند.

به نوشتۀ روزنامه، هر کی با نظریات تندروانۀ این گروه ناموافق باشد، مرتد خوانده می شود.

این افراد ظاهراً در منطقۀ از ولایت ننگرهار نزدیک سرحد پاکستان کشته شده اند.

در ادامۀ این مقالۀ اندیپندنت آمده که گروه دولت اسلامی یا داعش در حال حاضر برای کسب قدرت در برابر طالبان می جنگد.

دیلی میل هم عکس ها و بخش ازین ویدیو را بازنشر کرده و آن را تهوع آور و روش جدید اعدام خوانده است.

این روزنامه نوشته که ده زندانی به زانو زدن روی بمب های گور شده در زمین مجبور ساخته شدند.

در ویدیو نشان داده می شود که چشم های افراد که اعدام می شوند، با پارچه ها بسته شده است.