-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

سخن استاد عطا، مثل تابلوی سرچپه است.

شعار پراکنی های دولتی تاوان های سختی دارد.


والی ولایت بلخ، استاد عطا «نور» در گفت وشنود با اسوشیتد پرس گفته است که اکنون بیش از هر زمان دیگر، زمینه برای شکست دادن طالبان مساعد شده است.
آن چه در میدان های جنگ درجریان است، تصویر بس هولناکی را نمایان می کند.

بر بنیاد گزارش های رسمی، غیررسمی و اطلاعاتی، واقعیات موجود در سراسر کشور، تصویر وارونه یی از برداشت استاد عطا را نشان میدهند. از محاصرۀ چهار دور کابل تا سلسله یورش های بی وقفه در محاذات کندز، فاریاب و بدخشان، همه بازگو کنندۀ وضعیت اضطراب آوری اند که برای خفه کردن طالبان از نظر نظامی، خیلی دیر شده است.

اگر استاد عطا خوب دقت کند، طالبان درشرایطی قرار دارند که راحت ، از زیر پرچم سفید «امارت اسلامی»  تحت لوای پرچم سیاه داعش ( درپناه خلافت اسلامی) بخزند. مرتبۀ خلافت بالاتر از امارت است. تفاوت فقط همین است. تضاد های ذاتی بین طالبان، طبق برنامه، شعله ور شده و  یک گروه از رمق افتادۀ طالب ممکن است سرو دستی به سوی حکومت کابل تکان بدهد؛ بقیه، در گردان های کشتارِ داعش تنظیم می شوند.
گره درشت قضیه این است که پاکستان تحت هیچ شرایطی، ابزار نیابتی- راهبردی خود را از دست نمی دهد. این نخبه گان کابل بودند که فرصت های تاریخی خویش را حریق کردند. کوچکترین «نذرانه» مورد نظر پاکستان، تحویلدهی توبه نامه ادعای افغانستان در مورد «خط دیورند» است. پاکستان را احمق فکر کرده اند که 20 درصد قلمرو بسیار مهم خود را به کسانی بدهد که از اداره و کنترول خود شان عاجز اند.
آن چه به آوردگاه شمال رابطه دارد؛ مسئولان رده اول مکلف اند که دسته جات تحقیقاتی را به مناطق جنگی اعزام کنند که درمسیرها و گره گاه های جنگی، واقعاً چه خبرهاست. یا دست کم از اعضای مجلس نماینده گان یا افراد با نفوذ استفهام کنند که آنان لحظه به لحظه با حوادث زنده در ارتباط اند.
پروژه طالب از نظر امریکا منسوخ است. جریان قوتمند جدید، دو برابر پرفشار تر از ظهور خود طالبان درسال های هفتاد، آن ها را درچهارچوب جدید مهندسی می کند. اعلام خبر ملاعمر در چنین «حالت فوق العاده» از نظر سیاسی واطلاعاتی بسیار دقیق تنظیم شده بود.
این گزارش ها شوخی نیست که طالبان آماده اند  خود را در قالب تشکیلات داعش ( لشکرولایت خراسان) مدغم کنند. هم اکنون پایگاه های آموزشی، قرارگاه دایمی و زراد خانه های اسلحه و مهمات در چندین ولایت کلیدی شمال از سوی داعش استقرار یافته است.
ازین قرار، فرماندهانی که جنگ را خوب تر از بازی های اطلاعاتی وسیاسی میدانند، باید منتظر یک سونامی جدید جنگ و گریز و دست به دست شدن های بسیار باشند. پلان جامعه بین المللی  که درزمان کرزی- فهیم تدوین شده، تغییر نمی  کند. این نخبه گان در هر قدم از دولت مرکزی خواستار گرفتن ابتکار سیاسی و نظامی هستند و فراموش می کنند که خود شان ستون های همین نظام اند.