-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

ظهوردو بارۀ «شورای جهادی» در ارگ

اختلاف بین احمد ضیاء مسعود و صبغت الله مجددی بر سر رهبری شورای قیادی جدید

خبر می رسد که تا سه روز آینده، یک شورای جهادی دولتی به عنوان بازوی مشاورتی ارگ کابل تشکیل شده است.
هدف ازین اقدام، کم کردن فشارگروه های معترض مجاهدین برتیم حاکم درکابل است. تا کنون از آدرس افراد و گروه ها، دولت دکترغنی- عبدالله به «دین ستیزی»،« دشمنی با مجاهد» و سعی درحاشیه راندن دسته جات تنظیمی متهم شده است. دولت ظاهراً قصد دارد با دادن برخی امتیازات به افراد و مهره ها، مزاحمت آنان را از سر خود کم کرده و بالخاصه، از آنان در برابر پ چالش ها، همچون «دیواراستنادی» استفاده کند.
 بنا برین، دولت کابل دریک نشست ویژه فیصله کرده است که شورای رهبران مجاهدین را دو باره فعال کند. این نوع تشکیل ذیصلاح، درزمان کرزی وجود داشت. نسخۀ اصلی این شورا در زمان ریاست جمهوری استاد ربانی تحت نام «شورای قیادی» فعالیت داشت.
گفته شده که متصدی و متولی سروسامان بخشی شورای مجاهدین، به عهدۀ احمد ضیاء مسعود گذاشته شده است. حضرت صبغت الله مجددی، پیرسیداحمد گیلانی، وحیدالله سباوون، حاجی دین محمد، خالد فاروقی، سید حسین انوری، ملاتره خیل و چند چهرۀ شناخته شدۀ دیگرازاعضای ارشد این شورا خواهند بود. 
اما درخبرآمده است که براساس عادت «ذاتی» دسته جات تنظیمی، از همین حالا بین احمد ضیاء مسعود و پروفیسور مجددی برسر رهبری، نحوۀ تشکیل و چیدمان اعضای این شورا کشمکش هایی بروز کرده است. با این حال، مشخص نیست که موقعیت وتکلیف دست کم سه یا چهار «تنظیم» جهادی که دربارگاه دکترعبدالله از فیض نعمات قدرت مستفید می شوند؛ چه خواهد بود؟
آیا شورای جدید، به نحوی (درصورتی که ادامۀ قدرت دوگانه بین غنی- عبدالله درشرایط احتمالی بعدی، ممکن نباشد) درنقش ممثل سیاسی و حکومتی گروه های مجاهدین، جایگزین تشکیلات جهادی- دولتی دکترعبدالله خواهد بود؟
موضوع قابل تأمل دیگر این است که شورای قیادی جدید درکابل، در واقع «امباق» حرکت «مقاومتی» به رهبری استاد سیاف خواهد بود.
زمان و حوادث به این پرسش جواب می دهند.