-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۰, شنبه

ملامنصور: درجنگ برنده نمی شویم.

لوس انجلس تایمز
گزارشگران: حلیم لطیفی و شیشانگ بنگالی

وحید «مژده» تحلیل گرمعروف امور طالبان به روزنامه لوس انجلس تایمز گفته است که پس از ملاغنی برادر که دربازداشت قرار دارد، ملااختر «منصور» عملاً  رهبر گروه طالبان شمرده می شود.
وی اظهار داشته که اعلام گزینش رهبری طالبان به روز جمعه، انتقال آرام رهبری درمیان طالبان است و ملامنصور، خود طرفدار پایان منازعه جاری از طریق مذاکرات است.
مژده با اشاره به ملامنصور میگوید:
« البته وی خواستار خروج نیروهای خارجی ازافغانستان است. اما وی همواره به ملاعمر میگفت که جنگ درافغانستان راه حل نیست و ما درکشتار، برنده نخواهیم بود.»
ملامنصور عضو هیأت مذاکره کننده طالبان با نماینده گان دولت کابل درپاکستان بود که اوایل ماه جولای صورت گرفت. او یکی از نخستین کسانی بود که بعد از چهارده سال مبارزه طالبان، طرفدار مذاکره میان طالب و دولت کابل است.
به گفته مژده، منصور در مذاکرات با مقامات پاکستانی اصرار داشته که سیاسیون طالب در دفتر قطر رهبری مذاکرات را دردست خود بگیرند. 
اما مژده میگوید که پاکستان خواستار آن است که خود ملامنصور رهبری مذاکره با کابل را اداره کند، که علی الظاهر بدین وسیله بتوانند پروسه مذاکرات را درکنترول داشته باشند.
با توجه به درگیری جاری، مژده میگوید که مقامات پاکستان خبر مرگ ملاعمر را انتشار دادند؛ اما در پایان کار، نقش ملامنصور هرچه بیشتر برجسته شده است.
دان فیلدمن فرستادۀ ویژه رئیس جمهور اوباما برای پاکستان وافغانستان نیز گفته است که انکشافات درهفته های اخیر یک فرصت خوب برای هردو طرف به حساب می آید.